Подготвя се повторно отваряне на мярка 4.3 за инвестиции на „Напоителни системи“ЕАД

Изпълнението на проектите от първото отваряне на подмярката бе спряно заради нарушения

напоителен каналАграрното министерство подготвя за повторно отваряне подмярка 4.3 за инвестиции в напоителни съоръжения. Бенефициер ще е „Напоителни системи“ЕАД.

Подмярката бе отворена за прием през април 2020 г. с бюджет от  88 831 016 лева за държавното дружество и други 9 870 112,90 лева за частни водни сдружения.

Впоследствие бюджетът за „Напоителни системи бе увеличен два пъти, за да могат да се финансират повечето подадени проекти и достигна 107 180 674,51 лева, а срокът за изпълнението им бе удължен до октомври 2025 г.

Новото управление на земеделското министерство обаче установи, че има неправилно проведени процедури, които могат да доведат до големи санкции от ЕК и спря изпълнението.

Сега подмярката се отваря наново, а проектите на заповед, доклад и обява са публикувани за обществено обсъждане.

От доклада се вижда, че бюджетът на подмярка 4.3 е в размер на 107 180 674,51 лв., тоест отново толкова, колкото стана след двукратното му увеличаване.

Проектите ще са насочени към реконструкция/рехабилитация и модернизация на хидромелиорационна инфраструктура използвана само за селскостопански нужди, с цел намаляване на загубите на вода и адаптиране на селското стопанство към последиците от изменението на климата.

Проектните предложения по подмярката ще се изпълняват на цялата територия на България.

Инвестициите във водоразпределителната мрежа ще се фокусират върху възстановяването на съществуващата инфраструктура по начин, който съчетава внедряването на оптимизирани съоръжения и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани, като се цели:

  1. По–ефективното използване на водата за поддържане на доброто състояние на водните тела;
  2. Насърчаване на икономии на вода и енергийно ефективни технологии;
  3. Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода и смекчаване на натиска от климатичните промени.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за изпълнение на проектите.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

Максималният размер е 6 000 000 евро.

Leave a Comment