Фермери от Хисар правят електроцентрала с биомаса

Единият от съдружниците е бившият председател на Общинския съвет в курорта Бойко Гавраилов
Атанас Куковски

Атанас Куковски преди 5 г. с приза „Фасада на годината“ за изграждане на СПА клуб в Хисар

Електрическа централа с мощност 1.5 мегавата ще строи фирма „Нова био енерджи“ООД в землището на село Черничево, Хисарска община. За производството на ток ще се използва индиректно биомаса от растителни и животински субстанции.

Във фирмата инвеститор участват съдружници от кооперация „Агрокомерс-98″ – Хисар. Кооперацията бе обявена за „най-динамичната фирма“ в областта на земеделието за 2011 година в класацията на „Икономедиа“. Основното ѝ производство е отглеждане на зърнени култури. Председателят на кооперацията Атанас Куковски е управител и на „Нова био енерджи“. Вторият управител на дружеството, което ще създава ВЕИ в района е бившият председател на ОбС на Хисар Бойко Гавраилов от ГЕРБ. Той, заедно с Куковски, са съветници и в настоящия Общински съвет.

В новата фирма, която е регистрирана на 13 ноември 2012 г. участват още няколко съдружници от кооперацията „Агрокомерс-98″ – Стоян Бонев, Стоян Христев и Петко Кисьов.

Според тарифите на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, цената на еленергията, произведена от индиректно използване на биомаса от растителен или животински производ с инсталирана мощност от над 500 киловата до 1.5 мегавата е 452.14 лева. Ако пък производството е комбинирано за електрическа и топлинна енергия, изкупуването е на цена 465.79 лева.

В момента изграждането на електроцентралата е на идеен етап, тъй като още текат съгласувателни процедури.

ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА

Енергията от биомасата се получава чрез директно или успоредно изгаряне, получаване на биогаз, пиролиза  – разлагане при висока температура и отсъствие на кислород, анаеробно асимилиране – разлагане от бактерии и получаване на метан. Биогазът е горивен газ, който се получава при ферментационни процеси в анаеробна (без наличие на кислород) среда на биологични продукти. В природата биогаз се получава по естествен начин (т.н. блатен газ). Съставен е от метан, въглероден двуокис, сяроводород.  Енергийната стойност на биогаза е 4,5 до 7,5 kWh/m3. За сравнение енергийната стойност на дизеловото гориво е приблизително 12 kWh/kg, на дървата – 4,5 kWh/kg, на брикетите – 5,5 kWh/kg, на природния газ – 8,3 kWh/m3.

Основните култури в България, от които могат да се получават биогорива, са зърнено-житни, маслодайни, захарно цвекло, зеленчуци, трайни насаждения, затревени площи и ливади. На заетите с култури площи в България също могат да бъдат засявани с т. нар. енергийни култури за производство на биогорива. В България има 50 млн. дка земеделска земя, от която между 20 и 35 на сто не се обработват.

Свързани публикации:  Най-динамичната агрофирма е в Хисар 

Leave a Comment