Сеитбата на слънчоглед изпреварва рязко миналогодишните отчети

сеитба слънчогледСеитбата на маслодаен слънчоглед продължава в темпове, непостижими за последните години. По данни на земеделското министерство към 28 април 2022 г. в страната са засети 669 460 хектара и това не е краят.

Към 13 май 2021 г. слънчогледът е заел 644 738 ха, докато към 22 април същата година площите с маслодайната култура са били едва 245 457 ха. (Между двете дати липсва оперативен анализ на министерството, така че да имаме по-точна възможност за сравнение – б.р.)

При царевицата за зърно актуалните данни сочат, че заетите към 28 април 2022 г. площи са 336 239 ха. За сравнение към 13 май 2021 г. те са били 415 520 ха, а към 22 април – 118 122 ха.

Решението на Европейската комисия в края на март т.г. да разреши временно земите под угар да се обработват и третират с пестициди заради заплахата за продоволствената сигурност развързаха ръцете на производителите, които така или иначе бяха решили със или без субсидии да отгледат реколта върху площите, предназначени в други години за угар.

Тази година площите с пшеница са с близо 29 000 декара по-малко спрямо 2021 г. и са 11 595 810 дка, а с маслодайна рапица са с почти 31 000 дка повече – 1  331 340 дка.

Към 27 април 2022 г. цената на хлебната пшеница е 644 лв./т, което е с 65,6% повече спрямо края на април миналата година, когато е струвала 389 лв. При фуражната пшеница ръстът на годишна база е по-висок – с 66,5%, като актуалната цена е 626 лв./тон.

Слънчогледът се е увеличил за година от 1008 лв./т на 1 672 лева, което е 65,9% повече.

Годишното поскъпване на царевицата за зърно е с 52,8%. Към края на април според оперативния анализ на МЗм фуражното зърно се търгува за 596 лв./тон.

 

 

Leave a Comment