ДФ „Земеделие“ няма да обжалва спечелени от бенефициенти дела на първа инстанция, ако е в грешка

Венцислав Върбанов от АЗПБ поиска от директора на фонда единни правила при оценяване на проекти по ПРСР заради случаи, при които идентични предложения са получавали различен брой точки

Венцислав ВърбановРъководството на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) проведе работна среща с изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция Николай Каварджиклиев, по време на която постави на дневен ред множество актуални въпроси, които засягат интересите на земеделските производители, съобщиха от асоциацията.

Една от темите, които бяха обект на обсъждане по време на срещата, касае приема и оценките на проектите по подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства и 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Според АЗПБ липсват ясни и единни правила при оценяването на проверки, което води до субективни резултати.

„Опитът ни през годините показва, че при разглеждане на проектите една и съща инвестиция се одобрява в едни и се отхвърля в други проекти. Подобна е ситуацията и с даване на точки по критериите“, коментира председателят на УС на АЗПБ Венцислав Върбанов.

Асоциацията и изпълнителният директор на фонда обсъдиха възможността при обжалване от страна на бенефициентите при подобни случаи и когато решението на първа инстанция е в полза на бенефициента, ДФ „Земеделие“ да изпълнява решенията на Съда, без да обжалва. Изпълнителният директор на разплащателната агенция пое ангажимент да съблюдава аргументите и основателността и ДФЗ да не обжалва в случаите, когато има доказан субективизъм, техническа грешка или грешка от страна на експертите на ДФЗ.

„Към момента практиката показва, че когато обжалванията вървят на две инстанции процесът се забавя толкова много, че се налага да се плащат пари от националния бюджет“, допълни още Върбанов.

На второ място бе поставен въпросът относно текущото състояние по разглеждане и оценка на проектите от последния прием по подмерки 4.1 и 4.2 на ПРСР 2014-2020 в контекста на новата пазарна ситуация с растящите цени на материали, машини, услуги и пр.

Асоциацията установява нагласи на кандидати за отказ от реализация на проекти, подадени през 2020-2021 г.,  както поради завишени цени, така и поради краткия срок за изпълнение – до септември 2023 г.

В тази връзка, г-н Каварджиклиев съобщи, че ДФЗ ще одобрява новите проекти по 4.1 и 4.2 с актуализирани през месец март 2022 г. референтни цени, които до сериозна степен се доближават до пазарните цени в момента.

Той допълни, че проектите по подмярка 4.1 се разглеждат от 80 екипа с цел за възможно най-бързо преминаване към следващ етап. Очаква се бенефициентите по подмярката да получат през юни писма със забележки по проектите, които трябва да бъдат отстранени.

В рамките на срещата АЗПБ получи от г-н Каварджиклиев  позитивен отговор на предложението за удължаване на крайния срок по подмерки 4.1 и 4.2. с поне още една година.

АЗПБ алармира ДФЗ за редица забавени плащания на подадени заявки за изпълнени проекти. При настоящата галопираща инфлация, сериозни задължения на кандидатите по банкови кредити и все по-острата нужда от достатъчни оборотни средства, Асоциацията апелира за максимално експедитивна оторизация към бенефициентите. Председателят на АЗПБ даде примери за забавяне с повече от 3-4 месеца. Той посочи също фрапиращи примери за забавяне на отговор от Фонда по т.нар. анекси, които се налагат във всички случаи, когато бенефициента прави промени по одобрените инвестиции. Изменения се налагат все по-често, най-вече поради забавяне при одобрението.

Директорът на Фонда пое ангажимент да анализира случаите, посочени от АЗПБ, и да бъдат взети мерки за подобряване на работата и елиминиране на субективни и необосновани забавяния.

Застраховането на активи, финансирани по ПРСР, също бяха обект на дискусията с г-н Каварджиклиев. „Години наред Фондът иска от бенефициентите да прилагат напълно нелогични застрахователни рискове като: кражба с взлом на фиданки от овощни градини, кражба на вертикална планировка и много други“, заяви Върбанов.

„Като човек с опит в сферата на застраховането, разчитаме, че г-н Каварджиклиев ще вдигне летвата и в тази част от работата на Фонда“, заключи той.

Leave a Comment