Нови главоболия за винари: Таксите към ИАЛВ се повишават, броят им расте с още 5

винарнаМинистерството на земеделието публикува проект на постановление, с което се актуализират таксите, събирани от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) по Закона за виното и спиртните напитки и се създават 5 съвсем нови такси.

Причината за актуализацията е, че стойностите в Тарифата не са променяни повече от 10 години, а освен това са установени специфични проблеми, които водят до невъзможността на администрацията да събира определените такси.

Нови такси ще бъдат въведени за следните услуги:

– за издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН (издава се в случай, че държавата вносител е въвела такова изискване) – 20 лева;

– за заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде – 3 лева;

– за разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани вино/оцетопроизводители) – 12 лева;

– за разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители) – 12 лева;

– за издаване на удостоверение по чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗВСН за производство на сортово вино – 20 лева.

Актуализирани са таксите, събирани от ИАЛВ за извършване на физико-химичен и/или микробиологичен анализ, като те са увеличени спрямо утвърдените стойности в сега действащата тарифа. Промяната е обусловена най-вече от увеличените разходи за консумативи и разходите, свързани с издръжката на тази дейност, се посочва в мотивите към постановлението..

Срокът за обществено обсъждане на проекта на постановление изтича на 10 юни 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТАКСИ 

№ по ред Наименование на показателя Размер на таксата, в лв.
1 Относителна плътност/плътност 11,00
2 Алкохолно съдържание, действително и общо 14,00
3 Общ сух и беззахарен екстракт (изчислителен метод) 4,00
4 Редуциращи захари 21,00
5 Обща (титруема) киселинност 11,00
6 Летливи киселини 16,00
7 Общ и свободен серен диоксид (SO2) 17,00
8 рН (водороден показател) 7,00
9 Пепел и алкалност на пепел 31,00
10 Сулфати 29,00
11 Общ сух екстракт (тегловен метод) 21,00
12 Налягане на въглероден диоксид 6,00
13 Въглероден диоксид 22,00
Спектрофотометрични изпитвания (UV Vis)
14 Цианидни производни 33,00
15 Фурфурал 30,00
16 Сорбинова киселина 30,00
17 Индекс на Фолин-Чикалто 20,00
18 Цветни характеристики на вино (интензитет, нюанс) 15,00
19 Абсорбиране на UV светлина – оптична пропускливост на неутрален алкохол 14,00
Качествени изпитвания (тестове)
20 Тест за наличие на синтетични багрила 25,00
21 Тест за наличие на малвинхлорид 32,00
22 Тест за стабилност на вино 19,00
Течнохроматографски изпитвания (HPLC)
23 Органични киселини: лимонена, винена, ябълчна и млечна (преференциална цена) 60,00
24 Органични киселини: лимонена, винена, ябълчна, млечна (цена за 1 брой) 27,00
25 Охратоксин А 92,00
26 Захари: глюкоза, фруктоза и захароза (преференциална цена) 60,00
27 Глюкоза, фруктоза, захароза, глицерол (цена за 1 брой) 27,00
28 Сорбинова киселина 29,00
29 Шикимова киселина 29,00
30 L-аскорбинова киселина 34,00
31 Синтетични багрила – идентифициране и количествено определяне (HPLC/TLC) 62,00
32 5-хидроксиметилфурфурал 42,00
33 Малвинхлорид 66,00
Газовохроматографски изпитвания (GC)
34 Летливи компоненти във вино: метанол, етилацетат и ацеталдехид (преференциална цена) 61,00
35 Летливи компоненти в спиртна напитка: метанол, естери (като етилацетат), алдехиди (като ацеталдехид) и висши алкохоли (сумарно) (преференциална цена) 97,00
36 Летлив компонент: метанол, естери (като етилацетат), алдехиди (като ацеталдехид), висш алкохол (цена за 1 брой) 26,00
37 Висши алкохоли (сумарно) 41,00
38 Добавка на синтетичен глицерол, циклични диглицероли, 3-метокси 1,2-пропандиол (GC – МS) 416,00
Атомноабсорбционни изпитвания (ААS)
39 Мед, желязо, цинк, алкален, алкалоземен метал на пламък (цена за 1 брой) 26,00
40 Олово, кадмий, друг метал с графитна кювета (цена за 1 брой) 35,00
41 Сребро 42,00
42 Арсен 42,00
Микробиологични изпитвания
43 Микроскопска картина 18,00
44 Посявка върху твърда хранителна среда (дрожди, плесени, млечнокисели и оцетнокисели бактерии) 71,00

За издаване на протокол от лабораторно изпитване се събира такса в размер на 5 лв. 

За извършване на лабораторно изпитване и последващ контрол на вторичен продукт се събира такса в размер на 75 лв.

Leave a Comment