Земеделското министерство започва консултации за бъдещия Закон за браншовите организации

Предлага се регистрирането на национални, регионални и областни растениевъдни, животновъдни и преработвателни организации. Предложен е въпросник за попълване

agriculture-israelЗемеделското министерство пусна за обществено обсъждане „Консултативен документ“, в който е предложил най-обща концепция за бъдещ  Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти (ЗПБОППСП). Публикуван е и въпросник за попълване от желаещите да се включат в анкетата. Срокът на общественото обсъждане е до 17 юни 2022 г.

„Към настоящия момент съществуват множество браншови организации, които динамично променят членската си маса и териториалния си обхват. Това създава затруднения в МЗм при определяне на представителността им и комуникацията с тях“, пише в консултационния документ.

„Липсата на ясни критерии за представителност създава предпоставка за различни и противоречащи мнения в един и същ земеделски сектор. Последствията са значими и за двете страни. Министерството не може да отрази пълноценно мнението и заявения интерес от страна на различните производители в провежданите политики, тъй като се случва да няма изразено единно мнение по разглеждания въпрос или министерството няма увереност, че е проучило мненията на всички организации и земеделски стопани в дадения сектор. От страна на земеделските стопани неефективната комуникация създава впечатление, че мнението им може да остане недооценено,  предложенията неприети или приетите предложения да не отчитат последиците за определени групи земеделски стопани“, обяснява необходимостта от приемането на Закона аграрното министерство.

В документа се предлага регистрирането на национални, регионални и областни организации, чиито цели се припокриват донякъде, но също така има и специфични цели за различните като териториален обхват браншови организации.

Ще има различни изисквания към организациите в областта на растениевъдството, организациите в областта на животновъдството и тези от преработвателния сектор, които не са посочени.

В консулационния документ липсват изисквания към броя на членовете в различния тип организации, нито се разяснява дали областните и регионални браншови сдружения ще са членове на национално представените.

Липсва също така и секторно обозначаване.

Не се посочва дали членуването в дадена организация ще е задължително за регистрираните земеделски производители. Земеделската камара като най-висш орган на представителност не се споменава.

Целите на структурите на областно ниво са следните:

 1. защита на интересите на селскостопанските сектори, включително по браншове;
 2. възможност за провеждане на представителен структурен диалог със структурите на държавата по селскостопански браншове на областно ниво;
 3. повишаване на информираността и капацитета на своите членове – земеделските производители и преработватели;
 4. подпомагане на своите членове да постигат заложените цели и изисквания, произхождащи от европейското и национално законодателство.

Областно представителните организации ще изпълняват следните функции:

 1. съдействат на членовете си за постигане на целите и задачите на организацията;
 2. подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред териториални държавни органи и местната администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес на областно представителната организация и за областта/тите, за които е регистрирана организацията;
 3. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш на областно ниво и съдействат за тяхното изпълнение;
 4. участват с представители и становища на областно ниво в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към териториални държавни органи и местната администрация;
 5. дават становища на областно ниво при изготвянето на проекти на нормативни актове в сектора;
 6. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на услуги, подпомагане в установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 7. дават подкрепа на своите членове за преодоляване на административната тежест и дигитално базирани услуги съвети, обмена на информация и знания, както и пряко изпълнение от страна на организацията на изискващите се дигитални дейности (подготовка и подаване на документи свързани с подпомагане, очертаване на парцели, заявки за подпомагане и плащане, отговаряне на екологични изисквания и др.);
 8. набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;
 9. съдействат за спазването на етиката и морала на почтения търговец, правилата за лоялно пазарно поведение и информират компетентните органи за извършени нарушения в бранша и получават информация за предприетите действия;
 10. съдействат за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;
 11. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;
 12. сътрудничат със сродни организации в областта, региона, страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 13. участват в областни, регионални, национални и международни проекти и програми;
 14. предприемат и други действия, които не противоречат на тези правила, на закона и на устава си;
 15. извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност, за която са регистрирани, като използват прихода за постигане на определените в устава ѝ цели;
 16. изпълнява дейности, делегирани от страна на държавата.

Регионалните браншови организации ще изпълняват следните функции:

 1. подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред местната администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес;
 2. разработват и/или участват в разработването на регионални: стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш и съдействат за тяхното изпълнение;
 3. изготвят годишни доклади за състоянието на сектора за региона, от които имат членове и подготвят стратегии за развитието му;
 4. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 5. набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност и/или за дейността на компетентните институции;
 6. организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация и да издават документи за професионална правоспособност съобразно действащите нормативни актове;
 7. разработват собствени стандарти, ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и дават предписания за добра производствена практика на своите членове;
 8. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;
 9. сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 10. участват в местни, регионални, национални и международни проекти и програми;
 11. могат да регистрират търговски марки или други обекти на защита на интелектуална собственост;
 12. предприемат и други действия, които не противоречат на закона и на устава си;
 13. извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност и бранш, за която са регистрирани;
 14. разработват типови проекти и иновации и технологии или придобиват такива, които се ползват от всички членове на организацията;
 15. изпълняват дейности, делегирани от страна на държавата.

Национално представителните браншови организации осъществяват дейността си като:

 1. подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред държавни органи и местната администрация и пред други организации по въпроси от общ интерес;
 2. участват с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към държавни органи и местната администрация;
 3. разработват и/или участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш и съдействат за тяхното изпълнение и внасят в държавните органи изготвените от тях предложения, които са в интерес на развитието на съответния сектор;
 4. изготвят годишни доклади за състоянието на сектора и подготвят стратегии за развитието му, които предоставят на компетентните държавни органи;
 5. дават подкрепа на своите членове за преодоляване на административната тежест и дигитално базирани услуги съвети, обмена на информация и знания, както и пряко изпълнение от страна на организацията на изискващите се дигитални дейности (подготовка и подаване на документи свързани с подпомагане, очертаване на парцели, заявки за подпомагане и плащане, отговаряне на екологични изисквания и др.);
 6. разработват и дават становища при изготвянето на проекти на нормативни актове в сектора, изготвят становища и препоръки по действащи такива и предоставят информация при разработването на проекти на рамкови позиции и по въпроси, в интерес на развитието на съответния сектор, поставени или обсъждани от европейските и националните институции;
 7. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 8. набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност и/или за дейността на държавните институции;
 9. съдействат за спазването на етиката и морала на почтения търговец, правилата за лоялно пазарно поведение и информират компетентните органи за извършени нарушения в бранша и получават информация за предприетите действия;
 10. съдействат за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;
 11. организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация и да издават документи за професионална правоспособност съобразно действащите нормативни актове;
 12. участват в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша, който е от тяхната компетентност;
 13. разработват браншови стандарти, ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и дават предписания в бранша за добра производствена практика;
 14. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша между членовете си;
 15. сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 16. участват в национални и международни проекти и програми;
 17. могат да регистрират търговски марки;
 18. предприемат и други действия, които не противоречат на закона и на устава на организацията;
 19. извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с основната дейност, за която са регистрирани, като използват прихода за постигане на определените в устава си цели;
 20. разработват типови проекти и иновации и технологии или придобиват такива, които се ползват от всички членове на организацията;
 21. изпълнява дейности, делегирани от страна на държавата.

В проекта е предвидено всички желаещи областно, регионално и национално представителни браншови организации при спазване на условията за представителност да бъдат вписани в Регистър на областно, регионално и национално представителни браншови организации, който ще се поддържа от Министерството на земеделието. Информацията от Регистъра, която ще се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, ще съдържа най-малко:

 1. регистрационен номер и дата на вписване;
 2. вид и наименованието на браншовата организация;
 3. седалище и адрес на управление;
 4. имена и длъжности на лицата, представляващи организацията;
 5. сектор и бранш, в които извършва дейност браншовата организация;
 6. кратка информация за дейността на браншовата организация, включително вида на продуктите и животните;
 7. брой членове по области.

 

Leave a Comment