ЕК е готова с нов регламент за намаляване на пестицидите. Интегрираното производство става задължително!

Целта е да се защити биоразнообразието и здравето на хората, природата и опрашителите
ОСП ще финансира всички разходи на фермерите при прилагане на новите правила. Всяка държава ще се контролира строго за изпълнението на регламента

интегрирано производство на растенияКомисията предложи нови правила за намаляване на употребата и риска от пестициди в ЕС. С тях ще се постигне целта на стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и зачитаща околната среда хранителна система, съобщават днес от комисията.

Новите правила въвеждат правно обвързващи цели на ниво ЕС за намаляване с 50% на употребата и риска от химически пестициди и използването на по-опасните пестициди до 2030 г. Държавите-членки ще трябва да определят свои собствени цели за намаляване в рамките на ясно определени параметри, както и собствени стратегии, за да се гарантира, че целта за целия ЕС се постига колективно.

Ще се наложат нови строги правила за прилагане на екологосъобразен контрол на вредителите. Тази цялостна нова рамка ще гарантира, че всички земеделски производители практикуват интегрирано управление на вредителите „IPM“, при което всички алтернативни методи за контрол на вредителите се разглеждат на първо място, а химическите пестициди могат да бъдат използвани като последна мярка.

Проф. Радослав Андреев: Интегрирана растителна защита? Топката е в полето на БАБХ

Правилата ще забранят употребата на абсолютно всички пестициди в чувствителни зони (и в рамките на 3 метра от тези зони) като обществени паркове или градини, детски площадки, площадки за отдих или спорт, обществени пътеки, т.е. както и екологично чувствителни зони.

Земеделците ще получат изключителна подкрепа от ЕС. В продължение на 5 години държавите-членки могат да използват ОСП за покриване на разходите за новите изисквания за земеделските производители.

Новите правила в бъдещия регламент ще бъдат пряко задължителни за всички държави-членки.

Защо се предлагат нови правила?

Тези правила превръщат в действие ангажимента да бъде спряна загубата на биоразнообразие в Европа, да се защити здравето, да се помогне за изграждането на устойчиви хранителни системи в съответствие с Европейския зелен договор и да се гарантира трайна продоволствена сигурност.

Учените и гражданите са все по-загрижени за употребата на пестициди и натрупването на техните остатъци и метаболити в околната среда. В окончателния доклад на Конференцията за бъдещето на Европа гражданите изрично поискаха да се обърне внимание на употребата и риска от пестициди.

Съществуващите правила относно Директивата за устойчива употреба на пестициди (SUD) се оказаха твърде слаби и се прилагат неравномерно. Неотдавнашната оценка на SUD, както и заключенията от докладите на Сметната палата и Европейския парламент, показаха, че е налице недостатъчен напредък в намаляването на рисковете и въздействията от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда. Те също така отбелязаха недостатъчен напредък в насърчаването на използването на интегрирано управление на вредителите и алтернативни подходи или техники, като нехимични алтернативи на пестицидите, отчасти, защото вече химическите пестициди могат да навредят на човешкото здраве и да продължат да допринасят за намаляването на биологичното разнообразие в селскостопанските райони, замърсяват въздуха, водата и по-широката околна среда:

Съществуват големи рискове за здравето на гражданите, свързани с употребата на химически пестициди, особено за лицата, които ги използват, но също и за уязвими групи и деца. Пестицидите могат да причинят както остри, така и дългосрочни последици за здравето. Химическите пестициди могат да имат дерматологични, стомашно-чревни, неврологични, канцерогенни, респираторни, репродуктивни и ендокринни ефекти, се посочва в съобщението. Високото професионално, случайно или умишлено излагане на пестициди може да доведе до хоспитализация и смърт. Още през 1990 г. Световната здравна организация (СЗО) изчисли, че около един милион случая на неволно отравяне с пестициди се случват годишно, което води до приблизително 20 000 смъртни случая. Неотдавнашен преглед изчислява, че около 385 милиона случая на непреднамерени остри отравяния с пестициди се случват годишно в световен мащаб, включително около 11 000 смъртни случая.

През всяка година между 2013 и 2019 г. пестициди бяха открити над прага на тяхното въздействие в между 13 до 30% от всички обекти за наблюдение на повърхностните води на европейските реки и езера.

В селскостопанските райони използването на някои химически пестициди допринася за намаляването на опрашителите, които са необходими за изхранване на нарастващото световно население. 75% от световните видове хранителни култури разчитат на опрашване от животни и 50% от земята в ЕС, култивирана с култури, зависими от опрашители, вече е изправена пред дефицит на опрашване. В ЕС до почти 15 милиарда евро от годишната селскостопанска продукция на ЕС се дължи пряко на опрашители на насекоми. 10% от видовете пчели и пеперуди в Европа са на ръба на изчезване, а 33% от тях са в упадък.

В случай на бездействие, перспективите за всички екологични показатели са мрачни с по-нататъшно намаляване на биоразнообразието според докладите на Европейската агенция за околна среда, оценката на екосистемите на ЕС и изследователите. Групата на главните научни съветници на ЕС вече заключи през 2020 г., че въпреки че хранителната система на ЕС е постигнала високи нива на продоволствена сигурност, безопасност на храните и широк избор на потребителите, тя не е устойчива по отношение на екологичните, икономически и социални аспекти. Продължаването на „бизнес както обикновено“ значително ще застраши природните ресурси, нашето здраве, климата и икономиката.

Това не означава, че не са необходими пестициди, пояснява Комисията. Има случаи, когато задоволителен контрол на вредителите може да се постигне при търговско производство на храни само чрез използване на химически пестициди. Въпреки това, химическите пестициди трябва да се използват само в краен случай . Това е основният принцип на интегрираната борба с вредителите, който ще бъде по-добре приложен от това предложение. Изменението на климата също ще ускори разпространението на вредители и ще доведе до появата на нови вредители. Новите правила ще намалят употребата на химически пестициди, като в същото време ще продължат да гарантират, че те са налични, когато всички други инструменти за контрол са изчерпани.

По-малко пестициди няма ли да навредят на продоволствената сигурност?

Напротив. Целта на стратегията „От фермата до трапезата“, където за първи път беше обявена целта за намаляване на употребата на химически пестициди, насочва прехода към по-устойчиви земеделски практики, обясняват от Комисията.

Има много примери и проучвания, които показват, че фермерите могат да намалят употребата на пестициди и да спестят пари, без да застрашават добивите или качеството на културите. Техники за прецизно земеделие като например промяна на скоростта на потока от пръскащите дюзи в лозя например позволи да се използва 58% по-малко обем на пръскане на пестициди в сравнение с приложенията с постоянна скорост. Използването на пръскащи дюзи с различен дебит и сензори за плевели позволяват средни икономии на хербициди от 22,8% и 27,9% съответно при зърнени култури и грах. Намаляването на прилаганите в ЕС хербициди при използване на такава технология за прилагане на пестициди с променлива доза се оценява на до 30 000 тона. Друго проучване, поръчано от Европейския парламент, показа, че съществуващото прецизно земеделие може да допринесе за намаляване на употребата на пестициди с 10-20%, без да се отразява на добивите или да поема допълнителни разходи.

Промените, въведени от новите правила, ще бъдат постепенни , като по този начин ще се сведе до минимум всяко въздействие върху продоволствената сигурност. Освен това в продължение на 5 години държавите-членки могат да използват Общата селскостопанска политика за покриване на разходите за новите изисквания за земеделските производители . Това може да компенсира всякакви допълнителни разходи и да предотврати повишаването на цените на храните.

Какви са целите и как ще бъдат постигнати?

Според новите правила държавите-членки трябва да приемат задължителни цели, за да се помогне за постигането на общата цел на ЕС. Когато определят тези национални цели, държавите-членки ще имат гъвкавостта да вземат предвид националното си положение, включително историческия напредък и интензивността на употребата на пестициди. Това трябва да стане в рамките на параметрите на законово дефинирана математическа формула. Националната цел не може да бъде по-ниска от 35%, за да се гарантира, че всички държави-членки намаляват употребата на пестициди. След преглед на целите на държавите-членки, Комисията може да препоръча на отделни държави да определят по-амбициозни цели в определени случаи. Комисията може също да предприеме допълнителни мерки, в случай че националните цели се считат за недостатъчни за достигане на общото намаление от 50% на ниво ЕС до 2030 г. Всяка година Комисията ще публикува тенденции за постигане на ЕС.

Напредъкът към постигането на целите може да бъде постигнат чрез използване на набор от действия, които ще помогнат за намаляване на употребата на химически пестициди:

 • Премахване на по-опасните пестициди от пазара;
 • Разработване и по-широко използване на алтернативни техники за контрол на вредителите в съответствие с интегрираната борба с вредителите, включително по-специално биологични агенти като микроорганизми;
 • Подкрепа от ОСП за инвестиции, съвети, както и чрез плащания на площ
 • Увеличаване на биологичното земеделие ;
 • Прецизно земеделие и използване на нови технологии.
Как Комисията изчислява намаляването на употребата и риска от пестициди?

Употребата и рискът от химически пестициди ще се измерват на годишна база, като се използват данни за продажбите на продукти за растителна защита (ПРЗ), докладвани от държавите-членки на Комисията.

Базовата линия за изчисляване на намалението от 50% ще бъдат средните продажби за 2015, 2016 и 2017 г., трите последните години, за които бяха налични данни при обявяването на стратегията от фермата до трапезата.

Всички активни вещества, пуснати на пазара под формата на ПРЗ, се разпределят в една от четирите групи и за всяка от групите се разпределят тежести – по-високи тежести се дават на по-опасните групи .

Теглата имат за цел да насърчат употребата на ПРЗ, съдържащи нискорискови активни вещества (много от които са нехимични вещества) и да обезкуражят употребата на ПРЗ, съдържащи по-опасни вещества (по-специално, неодобрени вещества, използвани чрез ограничени във времето национално одобрени разрешения за спешни случаи).

Използването на по-опасни пестициди също ще се измерва с помощта на данни за продажбите на продукти за растителна защита (ПРЗ), докладвани от държавите-членки на Комисията. В този случай обаче не са необходими претегляния, тъй като всички са в една и съща група.

Въз основа на наскоро постигнатото временно споразумение относно новите правила за селскостопанска статистика (SAIO), Комисията ще направи оценка на настоящата методология и може да предложи нова.

Примерно изчисление за определяне на намаляването на употребата и риска от химически пестициди:

През 2015, 2016 и 2017 г. средните годишни продажби на пестициди в държава-членка са били 14 000 кг , включващи: 4000 кг пестициди с нисък риск, 8000 кг нормални пестициди и 2000 кг по-опасни пестициди.

Прилагането на тежестите от 1, 8 и 16 към всяка категория дава

4000 кг x 1 + 8000 кг x 8 + 2000 кг x 16 = 100 000/100 = 1000 

През 2030 г. общите продажби на пестициди в тази държава-членка (ДЧ) ще бъдат 10 500 кг , включващи;

6000 кг пестициди с нисък риск, 3500 кг нормални пестициди и 1000 кг по-опасни пестициди.

Прилагането на тежестите от 1, 8 и 16 към всяка категория дава

6000 кг x 1 + 3500 кг x 8 + 1000 кг x 16 = 50 000/100 = 500 

Примерно изчисление за определяне на намаляването на употребата на по-опасни пестициди:

През 2015, 2016 и 2017 г. средните годишни продажби на по-опасни пестициди са били 2000 кг.

През 2030 г. продажбите на по-опасни пестициди в тази държава-членка ще бъдат 1000 кг 

Заключение: Тази държава-членка е постигнала 50% намаление както на употребата, така и на риска от химически пестициди и използването на по-опасни пестициди в съответствие с целите за намаляване на пестицидите от фермата до трапезата

Как ще бъдат подкрепени фермерите?

ЕС ще отговори на спешната необходимост от промяна на курса на пестицидите и ще подкрепи земеделските производители в действията им за това. Държавите-членки ще могат да използват Общата селскостопанска политика (ОСП) за покриване на разходите за всякакви изисквания, произтичащи от новите правила за земеделските производители, включително задължителните земеделски практики, наложени съгласно специфичните за културите правила за интегрирано управление на вредителите. Това може да компенсира всякакви допълнителни разходи и да предотврати повишаването на цените на храните. Предложението въвежда тази изключителна мярка за първите 5 години, тъй като Комисията признава необходимостта от финансова подкрепа на земеделските производители и другите потребители чрез прехода им към устойчива употреба на пестициди.

Новите правила също така ще позволят на държавите-членки да подкрепят финансово земеделски практики, които изискват устойчива употреба на пестициди чрез стратегически планове за ОСП. Разполагаме с общо 261 милиарда евро финансиране по стратегическите планове на ОСП за периода 2023-2027 г., част от които ще бъдат използвани за подкрепа на устойчиви земеделски практики, полезни за околната среда. По-специално и съгласно новата ОСП държавите-членки могат да използват:

 • еко-схеми (предвидено отпускане на най-малко 48,5 милиарда евро 2023-2027 г.); и
 • интервенции за управление на околната среда и управлението на селските райони (предвидено разпределение на най-малко 21,1 милиарда евро 2023-2027 г.)

Новата ОСП може също да финансира инвестиции в машинно оборудване и инструменти за управление на риска и може да предлага подкрепа за изграждане на технически знания, като например обучение и обмен на знания.

Чрез консултантските услуги на ОСП , държавите-членки трябва също да предлагат съвети на земеделските производители относно устойчивата употреба на пестициди, иновациите, цифровите технологии и устойчивото управление на хранителните вещества.

Комисията, чрез различни механизми, предоставя обширно финансиране за разработване на „по-устойчиви решения за растителна защита“, включително по въпроса за заместителите на по-опасните пестициди.

Държавите-членки трябва да обяснят в своите стратегически планове за ОСП как ще използват инструментите на ОСП за намаляване на употребата на пестициди и как ОСП ще работи в синергия с други съответни политики на ЕС, включително законодателството за устойчива употреба на пестициди.

Ще се увеличат ли цените на храните?

Европейските системи за производство на храни трябва да намалят негативното си въздействие върху изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Разходите за бездействие значително надвишават разходите, свързани с прехода към устойчиви хранителни системи. Новите правила ще гарантират, че земеделските производители и потребителите могат да се възползват от устойчивите хранителни системи и че европейската дългосрочна продоволствена сигурност е защитена.

Тъй като предложението на Комисията няма да влезе в сила веднага, няма да има въздействие върху цените, върху земеделските производители или други потребители през следващите няколко години. Въпреки това Комисията насърчава държавите-членки да отделят достатъчно средства в националните планове за ОСП.

Съгласно новите правила и като изключителна мярка, финансирането на ОСП може наистина да се използва за финансиране на разходите на земеделските производители, свързани с прилагането на новите изисквания , включително задължителните земеделски практики, наложени съгласно специфичните за културите правила за интегрирано управление на вредителите. Използването на нови технологии като устойчиви на вредители сортове култури, поддържащи и смекчаващи действия също ще помогне за намаляване на разходите и ще гарантира по-устойчив и по-ефективен селскостопански модел. Това може да компенсира всякакви допълнителни разходи и да предотврати повишаването на цените на храните. Освен това промените, въведени от новите правила, ще бъдат постепенни, като по този начин ще се сведе до минимум всяко отрицателно въздействие върху производството и цените на храните.

Освен това, за да покаже как да се върви напред, Комисията публикува отделно съобщение за гарантиране на продоволствената сигурност и устойчивостта на хранителната система през март 2022 г.

Науката показва, че сривът на опрашителите ще доведе до драматична загуба на производство, което ще доведе до огромно увеличение на цените на храните. Това предложение има за цел да предотврати това да се случи, за да могат фермерите да продължат да предоставят храна на достъпни цени на гражданите.

Какви са наличните алтернативи на химическите пестициди?

Съгласно екологосъобразното интегрирано управление на вредителите, което е задължително от новите правила, превенцията и устойчивите алтернативи трябва да се използват, преди да се прибягва до химически пестициди само в краен случай. Има няколко важни алтернативи:

 • Културен и механичен контрол :  За фермерите и други потребители превенцията чрез културни контроли ще остане първата линия на защита за защита на културите от вредители.

Културният контрол означава промяна на околната среда за отглеждане, за да се благоприятства растенията и да се обезкуражи или прекъсне жизнения цикъл на някои вредители чрез методи като сеитбообръщения.

Механичният и физически контрол означава предотвратяване на увреждане от вредители чрез физически средства като прегради/мрежи и механично или ръчно плевене. Има обещаващи разработки, като например в областта на роботизираните плевели, които биха могли да направят механичното плевене по-рентабилно.

Развъждане на растения: Превенцията включва също отглеждане на растения, които могат да развият сортове култури, устойчиви или толерантни към нападения от насекоми и гъбички, като по този начин се избягва необходимостта от използване на химически инсектициди и фунгициди. Земеделските производители вече използват устойчиви сортове като част от тяхното управление на вредителите, например с ключови обработваеми култури, включително зърнени и кореноплодни култури. Селекционерите на растения непрекъснато се стремят да развиват нови и по-добри сортове култури, но може да отнеме до 10 години, за да се развие нов сорт. Новите развъдни техники предлагат потенциал за ускоряване на това развитие. Понастоящем Комисията извършва оценка на въздействието върху използването на такива нови техники за развъждане.

 • Биологичен контрол на вредителите. Биологичният контрол включва използването на растителни екстракти, микроорганизми и естествени врагове за борба с вредителите. Налице е възходяща тенденция в използването на биологични контроли. Биологичният контрол се използва широко в оранжерии за контрол на вредители като белокрилка и листни въшки и предизвикателството е да се разшири използването му по-широко в обработваемото земеделие.

Осигуряването на налични алтернативи на пазара е приоритет. Ето защо Комисията актуализира правилата, за да ускори одобренията и да увеличи наличието на биологични алтернативи за земеделските производители в целия Европейски съюз. Освен това понастоящем Комисията събира информация за това как безгръбначните микроорганизми, като насекоми или нематоди, които са естествени врагове на вредителите по растенията, се използват в дейности за контрол на вредителите в различните държави-членки. До края на текущата година Комисията ще предостави проучване, което обобщава текущата ситуация, както и идентифицира възможните начини за подобрение.

 • Химически алтернативи с нисък риск: Химическите пестициди включват широк спектър от вещества с различни свойства, включително някои, които се считат за нискорискови. Примерите за ПРЗ с нисък риск включват общи продукти като сода за хляб и калциев карбонат (варовик). При някои обстоятелства тези нискорискови вещества могат да осигурят задоволителен контрол на вредителите. ЕС предприе редица мерки за разширяване на обхвата на тези вещества на пазара.
Как ще бъдат използвани и насърчавани изследванията, иновациите и технологиите?

Изследванията, иновациите и технологиите играят ключова роля за ускоряване на прехода към устойчиво земеделие чрез намаляване на употребата и риска от химически пестициди.

Horizon Europe ще финансира изследователски и иновационни действия за разработване на широк спектър от инструменти за превенция, мониторинг, контрол и управление на вредители и болести по растенията, заедно със стратегии за управление на риска. Това включва търсене на алтернативи на по-опасните пестициди.

Резултатите от проектите по „Хоризонт 2020“ ще бъдат допълнително разпространявани и ще се популяризират най-добрите практики . Над 30 проекта, свързани с намаляване на употребата на химически пестициди, бяха финансирани от Хоризонт 2020, с инвестиция от 160 милиона евро. Наскоро беше създадена мрежа от земеделски производители в целия ЕС, IPM Works [3] , за да популяризира и демонстрира на други земеделски производители рентабилни стратегии за интегрирано управление на вредителите, които бяха финансирани от Хоризонт 2020 чрез инвестиция от 6 милиона евро.

Как ще бъде засилено интегрираното управление на вредителите според новите нови правила?

В основата на новите правила е изчерпателна рамка в подкрепа на прилагането и прилагането на интегрираната борба с вредителите. Основните мерки включват:

 • Правила за специфични култури . Държавите-членки ще трябва да гарантират, че са въведени специфични за културите правила – за култури, отглеждани върху 90% от земеделската земя – за да превърнат принципите на интегрираната борба с вредителите в обективни и проверими критерии.
 • Задължително водене на записи. Земеделските производители и други потребители ще трябва да водят електронни записи за стъпките, свързани с наблюдението, превенцията и контрола на вредители и болести. Държавите-членки ще предлагат подкрепа чрез ясни насоки за специфични култури. С тези електронни записи властите ще могат да контролират прилагането на интегрираната борба с вредителите.
 • Независими консултантски системи – държавите-членки ще бъдат задължени да създадат, наблюдават и наблюдават функционирането на система от независими съветници за професионални потребители в подкрепа на прилагането на интегрираната борба с вредителите. Земеделските производители и други професионални потребители на пестициди ще трябва да използват услугите на тези независими съветници поне веднъж годишно.
Как ЕС ще помогне на страните извън общността да намалят зависимостта си от пестициди?

Преходът към устойчиви хранителни системи не може да бъде постигнат успешно само от ЕС. Поради тази причина стратегията от фермата до трапезата идентифицира серия от действия в подкрепа на глобалното преминаване към устойчиви хранителни системи:

– Използване на партньорски подход за подкрепа на развиващите се страни в техния преход към устойчиви хранителни системи.

– Изграждане на партньорства с трети страни и насърчаване на устойчиви хранителни системи

– Гарантиране на включването на амбициозни разпоредби относно устойчивите храни във всички съответни двустранни споразумения на ЕС.

– Насърчаване на устойчивостта на вноса на храни чрез подходящи схеми за етикетиране и, когато е необходимо, чрез предлагане на регулаторни и нерегулаторни мерки.

– Създаване на обща политическа рамка относно устойчивостта на хранителните системи, съчетана с етикетиране или други стимули, за постепенно повишаване на стандартите за устойчивост, така че да стане норма за всички продукти, пуснати на пазара на ЕС.

– Насърчаване на устойчиви хранителни системи по време на всички съответни международни събития (като Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие или Срещата на върха на ООН за хранителните системи).

Днес Комисията също така обяви намерението си да намали максимално допустимите нива на остатъчни вещества до нула за две активни вещества, клотианидин и тиаметоксам (неоникотиноиди). Тези вещества са забранени в ЕС, тъй като убиват опрашителите. Въпреки това хранителните продукти, третирани с тези вещества, понастоящем все още могат да се внасят в ЕС. За първи път Комисията ще вземе предвид въздействието върху околната среда от глобален характер, като например намаляването на опрашителите, също и за вносни продукти, като същевременно спазва напълно стандартите и задълженията на СТО. Скоро ще започне консултация с държавите-членки и трети държави.

 

Leave a Comment