Проект на наредба дава извънредна помощ от 62 млн. лв. за свине и птици, лозари и оранжерийни производители

Подпомагането трябва да се изплати до 30 септември 2022 г.

Агроном Радка Петкова в оранжерията в с. Ръжево КонареПроект на наредба за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани определя подпомагане в размер на малко над 62 милиона лева за производители от 4 сектора. Това са свиневъдство, птицевъдство, лозаро-винарство (винени лозя) и оранжерийно производство на зеленчуци в отопляеми и неотопляеми съоръжения.

Проектът на наредба е публикуван за обсъждане до 7 юли в сайта на Министерството на земеделието.

Наредбата фиксира извънредната помощ да е за 2022 г. и да се изплати до 30 септември. Общият бюджет за четирите сектора е 62 259 820,44 лв.

Бюджетът по посочените сектори е определен в чл. 3 на проекта. Той гласи:

25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;

25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;

6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;

6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:

а) 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и

б) 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

В секторите „Свиневъдство и „Птицевъдство“ подпомагането ще е за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане през 2021 г. от схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“;

За лозаро-винарския сектор ще се субсидира установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);

При оранжерийно производство на зеленчуци помощта е за установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Допустими за подпомагане стопани от сектор „Свиневъдство“ са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Изисква се също те да са получили подпомагане през 2021 г. по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине”. Към датата на кандидатстване трябва да притежават удостоверение за регистрация в БАБХ; да стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона или да прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория свине, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Допустими за подпомагане стопани от сектор „Птицевъдство“ са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. За 2021 г. трябва да са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”. Към датата на кандидатстване трябва да притежават удостоверение за регистрация в БАБХ. Необходимо е още да стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите или да прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория птици, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Допустими за подпомагане стопани от лозаро-винарския сектор също трябва да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., а също и да са  регистрирани в Лозарския регистър. Трябва да са подали редовна декларация за реколта от грозде за 2021 г. в Изпълнителната агенция по лозата и виното. Друго условие е площите им с винени лозя да са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Допустими за подпомагане оранжерийни производители на зеленчуци са регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. За да получат извънредни субсидии техните площите с оранжерийна култура трябва да са подпомогнати в кампания 2021 г. по схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци. Площите им с оранжерийна култура са били допустими за подпомагане за кампания 2021 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). Стопаните с отопляеми оранжерии трябва да разполагат с активна инсталация за отопление.

По-надолу в проекта е записано, че извънредната финансова помощ се изплаща на одобрените заявители в срок до 30 септември 2022 г.

 

 

Leave a Comment