Правителството одобри допълнителни 163 млн. лв. за нов прием по общинската мярка 7.2 от ПРСР

спортен салон в училищеУправляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще може да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия ресурс по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Това реши днес на редовното си заседание правителството.

За общините, които ще кандидатстват по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са осигурени допълнителни средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия ресурс по подмярката.

Наличният бюджет към момента от 130 166 726 лева е крайно недостатъчен, както с оглед на големия брой общини попадащи в дефиницията за „селска община“ (215 броя), така и с оглед на спецификата и размера на инфраструктурните проекти, които са допустими за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

С приемането на решението се очаква да се одобрят значителен брой проекти по подмярка 7.2, в рамките на адекватни за предвидените дейности финансови размери, с което да се постигнат в по-голяма степен количествените цели по подмярката и финансова рамка по ПРСР 2014 – 2020 г.

Leave a Comment