Ето ставките за компенсиране на частичните щети на стопаните от Садово заради градушката

Най-високо е подпомагането за пипер на открито – 3 312,50 лв. за хектар е на домати на открито – 2 478 лв./ха. Най-ниско за слънчоглед – 302.40 лв./ха
Помощта се заявява до 8 юли (петък)

бита от градушка царевица в СадовоСтавките, по които земеделските стопани от Садово, обл. Пловдив, ще бъдат подпомогнати по схемата de minimis за 2022 г., са публикувани в Указанията, изготвени от ДФ „Земеделие“.

Става въпрос за помощта, която ще получат заради градушката на 31 май в общината стопаните с частично пропаднали площи. Субсидиите са за възстановяване на производствения им потенциал. Бюджетът в размер на 400 000 лева бе определен на заседание на УС на фонда от 17 юни 2022 г.

Най-общо се знае, че по de minimis помощта не може да надхвърля 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три последователни години както за земеделски стопанин като физическо лице, така и като собственик на предприятие.

Ставките за подпомагане по култури са: 

Вид култура лева/хектар
Ечемик /зимен/ 543.00
Пшеница мека 553.50
Царевица за зърно 358.20
Тритикале 488.70
Ръж 488.70
Лимец 488.70
Слънчоглед 302.40
Грах на зърно (1,2ха био) 960.00
Пипер /на открито/ 3 312.50
Домати на открито 2 478.60
Патладжан 1 994.40
Тикви 790.20
Главесто зеле 1 292.40
Фасул /полски/ 666.00
Пъпеши 1 369.80
Карфиол 1 220.40
Лук/кромид/ 1 350.00
Салата 711.00
Тиквички 1 694.40
Череши 1 792.80
Сливи 1 229.40
Праскови/нектарини 1 434.30
Целина 846.00
Захарно цвекло 1 058.40
Захарна царевица 358.20
Фъстъци 870.50
Нахут 666.00

Припомняме, че до 8 юли продължава подаването на заявления в областната дирекция „Земеделие“ на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за подпомагане по de minimis за частично пропаднали площи и за компенсиране на щетите от бедствието при 100% пропаднали площи. За стопаните с напълно пропаднали площи ставките са други, като там размерът на помощта зависи и от това дали производителят е застраховал продукцията си или не.

Право на помощ по схемата de minimis имат стопани, регистрирани по Наредба 3/1999 г. като такива.

Кандидатите за подпомагането трябва да притежават протоколи, издадени от общинска служба или областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за щети под 100% пропаднали площи със земеделски култури през 2022 г., област Пловдив, общ. Садово от паднала на 31 май 2022 г. градушка.

Ако производителите са еднолични търговци и юридически лица те следва да са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

По схемата се подпомагат земеделски стопани, които имат актуална/действаща регистрация по Наредба № 3/1999 като земеделски стопани; нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие (ДФЗ). (В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта); – не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност; – не са в производство по ликвидация. Освен това претърпелите щети от градушката в края на месец май трябва да са включени в Регистър на издадените обикновени протоколи (под 100% пропаднали площи) за настъпило неблагоприятно климатично събитие – ГРАДУШКА, изготвен от Общинска служба по земеделие – Садово, Областна дирекция „Земеделие“, гр. Пловдив.

Лицата с право на подпомагане кандидатстват в Областните дирекции (ОД) на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице и по седалището и адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Областната дирекция оформя документите в съответствие с указанията, приложените образци.

След обобщаване на приетите заявления, ДФ ”Земеделие” определя размера на помощта  на всеки бенефициер на база заложените параметри. Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на утвърдения бюджет по схемата, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител.

ДФЗ взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ.

Фонд „Земеделие“ предоставя информация на НАП за предстоящите плащания на земеделските стопани, бенефициери по схемата за подпомагане.

Помощта се изплаща по посочената IBAN сметка на земеделския стопанин.

Срокът за изплащане на помощта е до 22 юли 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Leave a Comment