Средната брутна заплата в селското стопанство е достигнала 1269 лв. през второто тримесечие

Средната заплата в страната през април-юни 2022 г. е 1730 лева

работнициСредната брутна работна заплата в селско, горско и рибно стопанство е достигнала 1269 лева през второто тримесечие на 2022 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ). Спрямо първото тримесечие тя е увеличена със 170 лв. (била е 1099 лв.), а спрямо второто тримесечие на 2021 г. е със 192 лв. отгоре (била е 1077 лв.).

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в страната e 1 730 лв. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. със 7.8%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15.5%, и „Добивна промишленост“ – с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.4% спрямо второто тримесечие на 2021 г.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 216 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 739 лева; „Добивна промишленост“ – 2 544 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 058 лева; „Други дейности“ – 1 185 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 262 лева.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2.31 милиона.

Leave a Comment