4-то заседание на работната група за горите реши да ги сертифицира

отсечени дърветаПромени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – това бе една от темите на 4-то заседание на работната група. Тя е формирана, за да редактира нормативни документи, свързани с горите, а заседанията ѝ протичат под председателството на зам.-министър Валентина Маринова.   

Днес работната група е променила условията за гаранциите и неустойките по договорите, облекчаване на процедурите за извършване на дейности в горите и ползването на дървесина. Направен е преглед и актуализация на нови пунктове върху Наредбата за възлагане на дейности в горите. 

Зам.-министър Маринова поясни, че промените по Наредбата ще се осъществят след приемането на становища от всички министерства, а министърът на земеделието и храните, при изпълнение на неговите правомощия, ще внесе този нормативен акт за разглеждане на заседание на Министерския съвет. 

Според Маринова е необходимо да се направят маркетингови проучвания. „Нужно да се сертифицира българската гора, за да знаем какво имаме като горски фонд“, смята тя. Освен това трябва да се надгради системата за охрана и контрол на горите.

Маринова заяви, че в Комисията по земеделие и храни окончателно са приети предложените текстове за промяна в Закона за горите, за които работната група се е обединила. Още на първото работно заседание на Комисията предложените промени в Закона за горите ще бъдат включени в дневен ред. 

Зам.-министър Маринова  посочи, че в момента вървят анализите за уточняване на стратегиите за новия програмен период 2014-2020 г. „Предлагам да има разширяване на допустимостта на бенефициентите в програмите, свързани със сектора”, уточни Маринова. 

Работната група е с широко представителство, включващо служители от Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, ръководители на държавни горски предприятия, регионални дирекции по горите, представители на заинтересованите страни в лицето на браншови и професионални организации от сектора горско стопанство, от Сдружението на собствениците на гори и от Асоциацията общински гори, както и представители на най-големите дървопреработвателни предприятия в страната.

Leave a Comment