Category: Законодателство

Нова Наредба №8 определя как БАБХ ще контролира растителната защита на фермерите

Нова Наредба №8 определя как БАБХ ще контролира растителната защита на фермерите

Ще се проследяват дневници, фактури за закупуване на продукти за растителна защита, договори за обезвреждане на опасни отпадъци, протокол за самоконтрола за пестицидни остатъци. Ще се взимат за изследване и и проби от растенията Не по-малко от 1 % от регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. ще подлежат на контрол от страна на БАБХ за спазване на изискванията на […]

Read more ›
Село Киселчово

Изпълнителят на широколентовия интернет по мярка 7.3 ще получи 100% аванс без гаранции

Държавна агенция „Електронно управление“ ще може да получи 100% авансово плащане от ДФ „Земеделие“ без да е необходимо да представя обезпечение под формата на банкова гаранция или запис на заповед. Агенцията е единствен бенефициент в отворената в края на януари 2021 г. подмярка 7.3 за изграждане на широколентова инфраструктура. За целта се променя Наредба №4/2018 г. за условията и реда […]

Read more ›
Въвеждат се по-високи ставки за хуманно отглеждани животни, заявени през 2021 г.

Въвеждат се по-високи ставки за хуманно отглеждани животни, заявени през 2021 г.

С промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се въвеждат ставки за животни, заявени за подпомагане през 2021 г., които са по-високи. Промените са в чл. 8: (1). Годишният размер на плащания за изпълнение на дейностите, включени […]

Read more ›
Променят се компенсаторните плащания по мярка 12 за опазване на диви птици и местообитания

Променят се компенсаторните плащания по мярка 12 за опазване на диви птици и местообитания

С промени в Наредба 5/2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се променят компенсаторните плащания по директивите за опазване на дивите птици и за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Те са обнародвани в […]

Read more ›
Закон: До 30 дни търговецът трябва да плати на доставчика на селскостопански и хранителни стоки

Закон: До 30 дни търговецът трябва да плати на доставчика на селскостопански и хранителни стоки

Комисията за защита на конкуренцията може да наложи имуществени санкции до 300 000 лв. за нелоялни практики на купувач До 30 дни след след датата на доставка или след изтичане на договорения срок за доставка купувачите са задължени да платят селскостопанските и хранителни продукти, които са получили. Забранено е на купувача, ако е поръчал доставка на нетрайни продукти, да се откаже от […]

Read more ›