Category: Законодателство

Източнофризийски овце

Промени в наредбата за директни плащания вкарват Източнофризийските овце и млекоматите

Урежда се процедурата при смърт на кандидата за обвързано подпомагане и за преходната национална помощ Обнародвани днес в „Държавен вестник“, бр. 17, промени в Наредба № 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания вкарват в списъка на обвързаните плащания за овце и кози под селекция породата Източнофризийска овца. Към стопаните, които продават на пазара чрез млекомати сурово мляко, се […]

Read more ›
Ангажиментите по агроекологичната мярка 10 ще са 3-годишни за 3 направления и едногодишни за почвена ерозия

Ангажиментите по агроекологичната мярка 10 ще са 3-годишни за 3 направления и едногодишни за почвена ерозия

За подпомагане по направлението „Пасторализъм“ е необходимо да се представя в копие на документ, който удостоверява вида и броя на животните От 2022 г. новите ангажименти по три направления в мярка 10 „Агроекология и климат“ ще бъдат 3-годишни. Това касае направленията „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за […]

Read more ›
Зоните по Натура 2000 се увеличават с нови по директивата за местообитанията

Зоните по Натура 2000 се увеличават с нови по директивата за местообитанията

Виж новите зони по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна  Нови зони по Натура 2000, които са обявени със заповед на еко-министъра през 2021 г., са въведени в ново приложение към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 […]

Read more ›
Документалната примка около животновъди с хуманно отношение към преживни ще се разхлаби

Документалната примка около животновъди с хуманно отношение към преживни ще се разхлаби

Леки промени в Наредба № 4/2017 г. за прилагане на мярка 14 за хуманно отношение към животните ще разхлаби документалната примка около стопаните на едри и дребни преживни животни. Проект за промени в наредбата е публикуван на страницата на земеделското министерство, а крайната дата на общественото обсъждане е 14 март 2022 г. предвидено е от норматива да отпадне ал. 1 […]

Read more ›
Санкции за био стопани: Не водиш дневник – 10% глоба, пръскаш с пестициди – 5%

Санкции за био стопани: Не водиш дневник – 10% глоба, пръскаш с пестициди – 5%

Проект на заповед на земеделския министър Иван Иванов утвърждава Методика по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. която се прилага за заявления подадени през 2021 г. Заповедта е публикувана за обществено обсъждане днес, 1 февруари, до 1 март 2022 г. Коментари могат да се изпращат на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg. За да бъдат изплатени компенсаторните субсидии на биологичните производители, стопаните […]

Read more ›