Category: Законодателство

Приемането на заявления за лозарската мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се удължава до 21 април

Приемането на заявления за лозарската мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се удължава до 21 април

По 3 мерки в Лозаро-винарската програма ще се плаща, дори и да не е изпълнен част от проекта Промени в Наредба № 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) допускат да се извърши плащане към бенефициенти, когато те не са успели да изпълнят част от дейности, включени в договора за подпомагане. Плащането […]

Read more ›
Селскостопанските продукти за складове и преработватели са освободени от маркировка според нова наредба

Селскостопанските продукти за складове и преработватели са освободени от маркировка според нова наредба

Не се изисква обозначаване на партидата на храната при селскостопански продукти, които след напускане на стопанството се продават или доставят в пунктове за временно складиране, обработка или опаковане. Освободени от маркировка са и тези селскостопански продукти, които подлежат на транспортиране до предприятия за производство на храни или на незабавна преработка. Това е записано в нова Наредба за предоставянето на информация […]

Read more ›
Организациите на производители ще бъдат проверявани и от ОЛАФ и Европейската сметна палата

Организациите на производители ще бъдат проверявани и от ОЛАФ и Европейската сметна палата

Промени в Наредба 11 въвеждат изискване към организациите на плодове и зеленчуци да заделят поне 10% от разходите за агроекологични дейности. Организациите от другите сектори, в това число и животновъдството, трябва да подават уведомление за стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година до 30 април следващата година Плащанията към организациите на производители на плодове и зеленчуци ще се контролира […]

Read more ›
Новости в мярка 10: Буферни ивици с медоносни растения ще се подпомагат с 63,82 евро/ха

Новости в мярка 10: Буферни ивици с медоносни растения ще се подпомагат с 63,82 евро/ха

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР е обнародвана в днешния „Държавен вестник“, бр. 21 от 12 март 2021. Измененията са във връзка с двугодишния преходен период (2021-2022 г.) между двата програмни периода (2013-2020г. и 2023-2027г.). Наредбата въвежда по още една ставка на плащания, която е за площи, заявени след 1 януари […]

Read more ›
Обнародвани са промени в подпомагането по мярка 11

Обнародвани са промени в подпомагането по мярка 11

Промени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 уреждат през 2021 г. да могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност от една или две години. Удължават се […]

Read more ›