Category: Законодателство

За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

По мярката Събиране на реколтата на зелено вече може да се кандидатства в две поредни години и за площи над 35 хектара Промени и допълнения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. са обнародвани днес в „Държавен вестник“ […]

Read more ›
С две години се удължава срокът за изпълнение на проекти по мярка 4.3 за напоителни съоръжения

С две години се удължава срокът за изпълнение на проекти по мярка 4.3 за напоителни съоръжения

Заповед на земеделския министър за удължаване на срока за изпълнение на проекти от сдружения за напояване и други юридически лица, подадени по подмярка 4.3, е публикувана за обществено обсъждане в едноседмичен срок – до 15 март 2022 г. Одобрените кандидати по подмярката за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване ще имат възможност да изпълнят проектите си до 1 октомври 2025 […]

Read more ›
Поправки на Закона за собствеността на земята уреждат по нов начин спорове между фермери за имоти

Поправки на Закона за собствеността на земята уреждат по нов начин спорове между фермери за имоти

Собственици и наследници на невъзстановени земеделски земи ще имат две години да внесат искане в общинските земеделски служби Нова редакция ще претърпи Законът за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Законопроектът е публикуван на страницата на земеделското министерство, а промените са мотивирани от министър-председателя Кирил Петков. Измененията в ЗСПЗЗ касаят ползватели на земеделски земи, а също така и собственици и/или […]

Read more ›
Промени в условията по мярка 11: Новите ангажименти за биопроизводители ще са от 1 до 3 години

Промени в условията по мярка 11: Новите ангажименти за биопроизводители ще са от 1 до 3 години

Бенефициентите по мярката от 2020 г. могат да увеличават площите с повече от 20% Контролиращите фирми вече няма да изпращат данни в ДФ „Земеделие“ През 2022 г. биологичните производители, които получават компенсаторни плащания по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г. , могат да поемат нови ангажименти с продължителност от 1 до три години. Причината е забавеното с две години начало на […]

Read more ›
Източнофризийски овце

Промени в наредбата за директни плащания вкарват Източнофризийските овце и млекоматите

Урежда се процедурата при смърт на кандидата за обвързано подпомагане и за преходната национална помощ Обнародвани днес в „Държавен вестник“, бр. 17, промени в Наредба № 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания вкарват в списъка на обвързаните плащания за овце и кози под селекция породата Източнофризийска овца. Към стопаните, които продават на пазара чрез млекомати сурово мляко, се […]

Read more ›