Archive for март 2nd, 2019

ДФЗ обяви класирането на близо 700 проекта по две процедури на мярка 6.4.1.

ДФЗ обяви класирането на близо 700 проекта по две процедури на мярка 6.4.1.

Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от […]

Read more ›