Archive for февруари 6th, 2021

Родопско късорого говедо

За крави от застрашени породи ще има обвързана порода от 2023 г.

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.) предвижда прилагането на обвързана подкрепа за крави, които са застрашени от изчезване. Целта на подпомагането е стимулиране добива на произведени по естествен начин здравословни храни със специфични уникални за съответната порода качества. Повишената добавена стойност на тази продукция има пряко отношение към икономическото състояние на земеделските стопани, основно от необлагодетелстваните региони в страната. […]

Read more ›