Post Tagged with: "мярка 10"

ДФ „Земеделие“ преведе 10,6 млн. лв. по четири направления от мярка 10

ДФ „Земеделие“ преведе 10,6 млн. лв. по четири направления от мярка 10

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10 608 532 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2 298 земеделски стопани за Кампания 2020. Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна […]

Read more ›
От 15 март фермерите заявяват подпомагане по мерки 10 и 11 от ПРСР в Кампания 2021

От 15 март фермерите заявяват подпомагане по мерки 10 и 11 от ПРСР в Кампания 2021

Със заповед на земеделския министър Десислава Танева от днес, 15 март 2021 г., се отваря приемът на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2021 г. по мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода […]

Read more ›
Новости в мярка 10: Буферни ивици с медоносни растения ще се подпомагат с 63,82 евро/ха

Новости в мярка 10: Буферни ивици с медоносни растения ще се подпомагат с 63,82 евро/ха

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР е обнародвана в днешния „Държавен вестник“, бр. 21 от 12 март 2021. Измененията са във връзка с двугодишния преходен период (2021-2022 г.) между двата програмни периода (2013-2020г. и 2023-2027г.). Наредбата въвежда по още една ставка на плащания, която е за площи, заявени след 1 януари […]

Read more ›
За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

Започнаха плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ преведе 24 679 446 млн. лева по мярката, като подпомагане получиха 1 993 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2020, като плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за […]

Read more ›
Ще има ли пари за местообитания на гъски, царски орел и други по мярка 10 през 2021 г.?

Ще има ли пари за местообитания на гъски, царски орел и други по мярка 10 през 2021 г.?

Проект на заповед на земеделския министър, свързан със приеми на заявления по мерки от ПРСР за директни компенсаторни плащания в Кампания 2021 г., е публикуван на страницата на аграрното министерство (виж заповедта по-долу). Става въпрос за мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 12 „Плащания по „Натура 2000″ и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони […]

Read more ›