Post Tagged with: "мярка 7.2"

47 общински проекта ще получат средства за саниране на сгради

47 общински проекта ще получат средства за саниране на сгради

ДФ „Земеделие“ одобри 43 общински проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 51 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия от над 13 млн. евро. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета от 10 млн. евро, определен в условията за […]

Read more ›
С още 9 млн. евро по мярка 7.2 ще бъде финансирано обновлението на училища по 22 проекта

С още 9 млн. евро по мярка 7.2 ще бъде финансирано обновлението на училища по 22 проекта

Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри предложението за увеличаване на бюджета по процедурата „Училище: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия“ по подмярка 7.2 от ПРСР. С добавените 9 084 649,68 евро (17 […]

Read more ›
Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Община Тетевен: ПРСР има изключително значение за всички малки общини

Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Община Тетевен: ПРСР има изключително значение за всички малки общини

Д-р Бояджиева, община Тетевен има подписани няколко договора по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Изпълняват ли се вече одобрените проекти и на каква фаза е тяхното осъществяване? Подписаните договори по първия прием на подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони […]

Read more ›
Иван Грънчаров, кмет на община Луковит: С успешните проекти по ПРСР променихме облика на града

Иван Грънчаров, кмет на община Луковит: С успешните проекти по ПРСР променихме облика на града

Община Луковит е една от отличниците по усвояване на европейски средства на глава от населението у нас. Направените инвестиции са видими за всеки, който преминава през градчето, променило визията си през последните години. В момента населението на града е 9000 души, още толкова са и жителите на 11-те села в общината, която първа в България е сключила договор по Програмата […]

Read more ›
148 общински проекти по мярка 7.2 одобрени

148 общински проекти по мярка 7.2 одобрени

Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. ДФ „Земеделие“ одобри 148 проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина, № BG06RDNP001-7.002 – Училище, № BG06RDNP001-7.007 – Спорт и № BG06RDNP001-7.005 – […]

Read more ›