Post Tagged with: "мярка 7.2"

Проектите на 3 общини по мярка 7.2 за обновяване на паркове и площади – отхвърлени

Проектите на 3 общини по мярка 7.2 за обновяване на паркове и площади – отхвърлени

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 35 публични  проекта, подадени от селските общини. На интернет страницата на фонда е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. В списъка са три общини – Левски, Брегово и Червен бряг, които са кандидатствали за инвестиции в паркове. ДФЗ – […]

Read more ›
Снимка на МЗХГ

Лозана Василева: Имаме 49 договора с общини за ВиК проекти с бюджет от 127 млн. евро

127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това съобщи земеделският зам.-министър Лозана Василева пред 8-та национална конференция, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България. Тези средства дават възможност на общините […]

Read more ›
Приключи класирането по 4 процедури от общинската мярка 7.2

Приключи класирането по 4 процедури от общинската мярка 7.2

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по мярка 7.2, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи. Проектите са за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, а бюджетът е 19 558 000 лв. Всеки кандидат, който е подал възражение […]

Read more ›
Бюджетът за В и К по общинската мярка 7.2 се увеличава с 84 млн. лв.

Бюджетът за В и К по общинската мярка 7.2 се увеличава с 84 млн. лв.

Със заповед от 10 август т.г. земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета по мярка 7.2 от приема през 2016 г. с 42 826 879.91  евро (83 762 096.53 лв.).  Увеличението касае единствено проектите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони. Първоначално, предвидените средства са били 85 000 000 […]

Read more ›
ДФЗ класира проектите по общинската мярка 7.2

ДФЗ класира проектите по общинската мярка 7.2

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор. Проектите бяха оценени преди изтичане на едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по […]

Read more ›