Post Tagged with: "наредба"

Нова наредба ще въведе ред за грижите по здравето на горите

Нова наредба ще въведе ред за грижите по здравето на горите

Лесозащитните станции (ЛЗС) ще са отговорни за здравето на горите. Те ще са натоварени със задълженията да изготвят прогнози за нападение от болести, вредители и други повреди. Там ще се определя необходимостта от лесозащитни мероприятия. Експерти от ЛЗС ще консултират държавните предприятия, общините и частните собственици на гори за растителнозащитните действия, които трябва да се извършат. Тяхно е задължението за […]

Read more ›
Сухи дърва за огрев срещу замърсяване на въздуха предлага наредба

Сухи дърва за огрев срещу замърсяване на въздуха предлага наредба

Проект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, въвежда изисквания както към качествата на дървата за огрев, така и нови минимални задължения на местните власти.   Според проекта, който е публикуван на страницата на МЗХГ вчера, дървата, които се предлагат за битово отопление трябва да са сухи с под 30% влага, да не са обработени […]

Read more ›
От 26 юли земеделците регистрират всичко, свързано с горивата

От 26 юли земеделците регистрират всичко, свързано с горивата

От 26 юли земеделците ще водят и съхраняват специален подробен регистър за всяка доставка и използване на горива. Днес, 23 юли 2019 г., е публикувана в „Държавен вестник“ (бр. 58) Наредба №РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Въпреки желанието […]

Read more ›
Увеличава се самоконтролът при производителите на ветеринарни продукти

Увеличава се самоконтролът при производителите на ветеринарни продукти

Самоконтролът на производителите на ветеринарномедицински продукти се увеличава, като се въвеждат нови изисквания, описани в изменената и допълнена Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции. Наредбата е обнародвана днес в бр. 48 на „Държавен вестник“ от 18 юни 2019 г. С цел опазване на общественото здраве и […]

Read more ›
Вече ще има на пазара на храни „Планински продукт“

Вече ще има на пазара на храни „Планински продукт“

Стопанства, които попадат в планински райони, могат да кандидатстват пред областните дирекции по безопасност на храните за получаване на термина за качество „Планински продукт“. Производителите и търговците на храни от 1714 землища, които са дефинирани като планински, ще могат да използват логото: Наредбата за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“ е публикувана в днешния 45-ти брой на „Държавен […]

Read more ›