Post Tagged with: "одобрени"

Одобрените по мярка 6.3 малки стопани трябва да подадат в ИСУН 4 документа

Одобрените по мярка 6.3 малки стопани трябва да подадат в ИСУН 4 документа

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция информира кандидатите, чиито проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  са предложени за финансиране, че ще получат уведомителни писма в профилите си в ИСУН. След като получат писмата, бенефециерите трябва да представят също в ИСУН следните документи: Декларация по чл. 25, ал. 2 от […]

Read more ›
ДФЗ одобри 1464 проекта по мярка 6.3 от 2019 г.

ДФЗ одобри 1464 проекта по мярка 6.3 от 2019 г.

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция одобри 1 464 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  Те са подадени от кандидати по втория прием по процедура по подбор № BG06RDNP001-6.007 чрез ИСУН през 2019 г. Проектните предложения са с общ размер на субсидията от 42 949 368 лв., при наличен бюджет по подмярката […]

Read more ›
ДФЗ: 139 са одобрени по мярка 4.1.2., 94 са аут. Над 20 млн. лв. остават неусвоени

ДФЗ: 139 са одобрени по мярка 4.1.2., 94 са аут. Над 20 млн. лв. остават неусвоени

При бюджет от над 24 млн. евро, проектите, които продължават, ще бъдат финансирани с 3,7 млн. лв. ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 244 проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Припомняме, […]

Read more ›
По мярка 6.1: Още 260 проекта на млади фермери ще получат финансиране

По мярка 6.1: Още 260 проекта на млади фермери ще получат финансиране

Решено е близо 13 млн. лв. да се прехвърлят към мярката от приема през 2018 г. Над 260 проекта на млади фермери, кандидатствали при приема по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще получат финансиране, след като бе решено към мярката да се прехвърлят допълнително близо 13 млн. лв. Доклад от МЗХГ, публикуван на страницата на министерството, предлага […]

Read more ›
148 общински проекти по мярка 7.2 одобрени

148 общински проекти по мярка 7.2 одобрени

Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. ДФ „Земеделие“ одобри 148 проекта на стойност над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите, подадени по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина, № BG06RDNP001-7.002 – Училище, № BG06RDNP001-7.007 – Спорт и № BG06RDNP001-7.005 – […]

Read more ›