Post Tagged with: "правилник"

„Професор“ и „доцент“ вече ще се става след покриване на показатели

„Професор“ и „доцент“ вече ще се става след покриване на показатели

Увеличават се стипендиите на докторантите Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в България. Акцентът на промените е създаването на условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални изисквания към научната, преподавателската, художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности […]

Read more ›
Облекчават търговете за държавни земи и преотреждането на терени

Облекчават търговете за държавни земи и преотреждането на терени

С ново постановление ще отпадне и наредбата за торовете Изискваната документация при участие на земеделци в търгове за наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд ще бъде редуцирана. Облекчава се и процедурата при преотреждане на земи от земеделски в неземеделски. Това е залегнало в проекта за постановление на Министерския съвет, чрез който се променят някои от условията в […]

Read more ›
Снимка на alfavet

Промени в Правилника за ЗСПЗЗ определят какво могат да строят арендаторите върху държавна земя

Имоти в бившите стопански дворове и граничните земеделски земи ще се продават на търг първо на собствениците на съседни земи по ред, определен в новия Правилник Промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) определят какво точно могат да строят върху държавна земеделска земя арендаторите фермери. Измененията на Правилника са залегнали в проект […]

Read more ›
Променят Правилника на Съвета за растителна защита, годишните заседания ще са 8

Променят Правилника на Съвета за растителна защита, годишните заседания ще са 8

Съветът по продуктите за растителна защита ще претърпи промени в структурата на състава си. Вместо девет представители в него, Агенцията по храните ще има шестима, тъй като новият Център за оценка на риска по хранителната верига ще има свои трима участници в общо 15-членния състав. Това е залегнало в Проекта за промяна на Правилника за организацията и дейността на Съвета […]

Read more ›
Производителите и вносителите на цигари ще са задължени да информират за състава им

Производителите и вносителите на цигари ще са задължени да информират за състава им

Министерският съвет прие на днешното си заседание Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Основание за това дават последните законодателни промени, които предвиждат 6-месечен срок за привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Съгласно чл. 35б, ал. 5 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия […]

Read more ›