Post Tagged with: "проектонаредба"

Прецедент: Две фирми променят проектонаредбата за канабиса

Прецедент: Две фирми променят проектонаредбата за канабиса

Дружествата правят 5 предложения за изменения на норматива, а МЗХГ както никога отговаря „Приема се“ Две фирми са направили абсолютно идентични предложения в рамките на срока за обществено обсъждане за промени в проектонаредбата за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис). Интересно е, че от страна на земеделското министерство е последвало пълно съгласие със забележките […]

Read more ›
МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

 Ще бъдат допустими предварителните разходи за подготовка на проекта, направени преди подаването на заявлението за подпомагане Пет организации и физически лица са предложили промени в проектонаредбата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по време на срока за обществено обсъждане. Повечето от тях са отхвърлени, с някои обаче Министерството на земеделието, храните и горите се е […]

Read more ›
Нови приоритети и обучение за бенефициенти ще има по мярка 4.2. Може би ще се отвори през 2017 г.

Нови приоритети и обучение за бенефициенти ще има по мярка 4.2. Може би ще се отвори през 2017 г.

Поне веднъж на шест месеца Разплащателна агенция ще публикува данни за одобрените кандидати и проекти, мястото на изпълнение, доставчиците по проектите Нови приоритети са заложени в критериите за оценка на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това е едно от основните изменения на Наредба 20/2015 г. за прилагане на мярка 4.2, които са заложени в окончателния […]

Read more ›
Проектонаредбата за мярка 4.1.2. ще бъде коригирана частично

Проектонаредбата за мярка 4.1.2. ще бъде коригирана частично

Внесени са предложения за изменения от НССЗ, дружество и две физически лица Проектонаредбата за прилагане на мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства“ ще бъде променена частично. Корекциите са по предложения на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която ще е ангажирана да помогне безвъзмездно на по-малките земеделци, които искат да кандидатстват […]

Read more ›
Режат от кандидатстване досегашни бенефициенти по Лозарската програма

Режат от кандидатстване досегашни бенефициенти по Лозарската програма

Лозари, които в последните 10 г. са получили европейско финансиране, няма да могат да канидатстват за същата дейност и за същата площ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за сектора. Това е залегнало в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне […]

Read more ›