Post Tagged with: "промени"

Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Наредба №4 от 2018 г. за реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерки и подмерки по ПРСР 2014-2020 г., се сдоби с четири нови текста в Преходните и заключителни разпоредби. Те могат да се видят в обнародваните днес („Държавен вестник“, бр. 35 от 10 май 2022 г.) изменения и допълнения на Наредба […]

Read more ›
За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

По мярката Събиране на реколтата на зелено вече може да се кандидатства в две поредни години и за площи над 35 хектара Промени и допълнения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. са обнародвани днес в „Държавен вестник“ […]

Read more ›
Промени в условията по мярка 11: Новите ангажименти за биопроизводители ще са от 1 до 3 години

Промени в условията по мярка 11: Новите ангажименти за биопроизводители ще са от 1 до 3 години

Бенефициентите по мярката от 2020 г. могат да увеличават площите с повече от 20% Контролиращите фирми вече няма да изпращат данни в ДФ „Земеделие“ През 2022 г. биологичните производители, които получават компенсаторни плащания по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г. , могат да поемат нови ангажименти с продължителност от 1 до три години. Причината е забавеното с две години начало на […]

Read more ›
Източнофризийски овце

Промени в наредбата за директни плащания вкарват Източнофризийските овце и млекоматите

Урежда се процедурата при смърт на кандидата за обвързано подпомагане и за преходната национална помощ Обнародвани днес в „Държавен вестник“, бр. 17, промени в Наредба № 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания вкарват в списъка на обвързаните плащания за овце и кози под селекция породата Източнофризийска овца. Към стопаните, които продават на пазара чрез млекомати сурово мляко, се […]

Read more ›
Структурни промени в Закона за подпомагане на земеделците са одобрени от правителството

Структурни промени в Закона за подпомагане на земеделците са одобрени от правителството

Министерският съвет със свое Решение одобри проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта се предлага административна структура към министъра на финансите да замени Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ като сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. […]

Read more ›