Post Tagged with: "промени"

Източнофризийски овце

Промени в наредбата за директни плащания вкарват Източнофризийските овце и млекоматите

Урежда се процедурата при смърт на кандидата за обвързано подпомагане и за преходната национална помощ Обнародвани днес в „Държавен вестник“, бр. 17, промени в Наредба № 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания вкарват в списъка на обвързаните плащания за овце и кози под селекция породата Източнофризийска овца. Към стопаните, които продават на пазара чрез млекомати сурово мляко, се […]

Read more ›
Структурни промени в Закона за подпомагане на земеделците са одобрени от правителството

Структурни промени в Закона за подпомагане на земеделците са одобрени от правителството

Министерският съвет със свое Решение одобри проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). С проекта се предлага административна структура към министъра на финансите да замени Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ като сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. […]

Read more ›
Промени в Наредба 10: Пчелари – физически лица, имат право на 2 безплатни проби за пестициди в меда

Промени в Наредба 10: Пчелари – физически лица, имат право на 2 безплатни проби за пестициди в меда

Промени в норматива включват към мярка А вертикални сита, касетъчни центрофуги и дозираща машина Три дейности по Националната пчеларска програма (НПП) 2020-2022 г., която приключва да края на юли 2022 г., ще имат по още един прием в периода 1 август – 31 декември 2022 г. Дейностите са: „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба […]

Read more ›
Бенефициентите по подмярка 16.1 могат за своя сметка да увеличават стойността на проектите

Бенефициентите по подмярка 16.1 могат за своя сметка да увеличават стойността на проектите

Изпълнението на одобрени проекти е удължено до 2025 г. Със заповед на зам.-министър Георги Събев и доклад към нея, публикувани на страницата на МЗХГ днес, се дава възможност на бенефициентите по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ да увеличат общата стойност на финансовата помощ, залегнала в административния договор, като изпълнителите поемат за […]

Read more ›
„Напоителни системи“ е с ново управление

„Напоителни системи“ е с ново управление

Министърът на земеделието, храните и горите проф. Христо Бозуков извърши промени в състава на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД. С протоколно решение на  министъра са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова. До провеждане на конкурси за членове на органа на управление на дружеството на техните места са назначени съответно Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов. […]

Read more ›