Post Tagged with: "ПРСР"

Договорени са 30.4% от бюджета на ПРСР, изплатени са 14 на сто

Договорени са 30.4% от бюджета на ПРСР, изплатени са 14 на сто

През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева. На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Договорените […]

Read more ›
Комитетът за наблюдение на ПРСР промени условия по 3 мерки

Комитетът за наблюдение на ПРСР промени условия по 3 мерки

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за програмен период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съобщиха днес от МЗХГ. С оглед […]

Read more ›
Индикативен график за ПРСР 2018: 100 млн. евро за неземелски дейности от април, 10 млн. за иновации от май

Индикативен график за ПРСР 2018: 100 млн. евро за неземелски дейности от април, 10 млн. за иновации от май

Седем мерки ще бъдат отворени Индикативен график за отваряне на 7 мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2018 г. е публикуван на сайта http://www.eufunds.bg. С най-голям бюджет ще е подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 100 млн. евро. Финансовата подкрепа на проектите ще е до 75%, като минималната му стойност не може да е под […]

Read more ›
До 30 август изплатените средства по ПРСР са едва 13% от общия й бюджет

До 30 август изплатените средства по ПРСР са едва 13% от общия й бюджет

От общо 18 мерки по програмата, 10 не са отваряни досега До 30 август 2017 г. договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представляват 32.67% от целия й бюджет. Тук влизат и поетите ангажименти по мерките 10, 11, 12 и 13, уточняват от ДФ „Земеделие“ в табличен вид на страницата си. В същото време реално […]

Read more ›
МЗХГ избира участници в Комитета за наблюдение на ПРСР

МЗХГ избира участници в Комитета за наблюдение на ПРСР

Търсят се юридически лица с нестопанска цел, които работят в сферата на изменението на климата, енергийната ефективност и ВЕИ Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) организира избор на участници в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Те трябва да представляват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които работят в сферата на изменението на климата, […]

Read more ›