Критерии за подбор на проекти по мярка 4.2

Приложение № 7 към чл. 28, ал. 8

Критерии за подбор на проекти
Приоритет Критерии Минимално изискване Максимален брой точки Точки
 

1

Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори  

 

30

 

 

1.1

 

Проекти с инвестиции и дейности насочени в чувствителни сектори

Над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход попадащи в обхвата на чувствителните сектори.  

 

30

 

 

ДА – 30 т. НЕ – 0 т.

 

 

 

2

Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост  

 

 

 

10

 

2.1

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 %

за предприятието.

 

 

–  *

 

 

5

 

ДА – 5 т. НЕ – 0 т.

 

2.2

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието  

 

–  *

 

 

5

 

ДА – 5 т. НЕ – 0 т.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса  

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане подпомагани по мярката и/или инвестиции водещи до намаляване на емисиите.

Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:

1. Регламент /ЕО/№ 853/2004

/чл.10, §3, Приложение III, ГЛАВА II и Директива

93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;

2.  Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС /, които водят до намаляване на емисиите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА – 5 т. НЕ – 0 т.

 

 

4

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти  

 

10

 

 

 

 

 

 

4.1

 

Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти

Над 75% от обема на преработваната суровина и произведена продукция посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана;  

 

 

10

 

 

 

ДА – 10 т. НЕ – 0 т.

 

 

 

 

 

5

Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от преработвателната промишленост  

 

 

 

 

10

 

 

 

 

5.1

 

 

 

Проекти насърчаващи интеграцията на земеделските производители

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини

/земеделски продукти/.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

ДА – 10 т. НЕ – 0 т.

 

 

 

6

Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони  

 

 

20

 

 

 

6.1

Проекти които се изпълняват на територията на селските райони в страната  

–  *

 

8

ДА – 8 т. НЕ – 0 т.
 

 

 

6.2

 

 

Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност.

 

 

С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места:

 

 

 

12

До 5 работни места – 7

т.;

От 6 до 10 работни места – 10 т.;

Над 10 работни места –

12 т.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност.

 

 

 

 

 

 

С извършване на инвестицията кандидата ще запази съществуващите /към края на предходната календарна година/ и ще създаде определен брой нови работни места:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

До 5 /съществуващи работни места плюс не по – малко от 2 нови работни места/ работни места – 7 т.;

От 6 до 10

/съществуващи работни места плюс не по – малко от 4 нови

работни места/ работни места – 10 т.;

Над 10  /съществуващи работни места плюс не по – малко от 8 нови работни места/ работни места – 12 т.;

 

7

Проекти, изпълнявани в Северозападния район  

 

5

 

7.1 Проекти, които се изпълняват на територията на 1 ДА – 1 т. НЕ – 0 т.

 

 

 

Северозападен район настраната – област Плевен
 

7.2

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч  

 

 

 

2

 

ДА – 2 т. НЕ – 0 т.

 

 

7.3

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин,

област Враца и област Монтана

 

 

 

 

5

 

 

ДА – 5 т. НЕ – 0 т.

ОБЩО 90