Зърнопроизводителите питат МЗХ: Защо в последната минута?

От НАЗ препоръчват на аграрното министерство да стопира временно проектонаредбата за преразпределителните плащания

семинар на НАЗ - в залатаУправителният съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) публикуваха късно вечерта днес становище за четирите проектонаредби, качени в електронната страница на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) миналата седмица. Зърнопроизводителите приветстват започналото обществено обсъждане на проектите на нормативните документи, но имат съществен въпрос: Защо в последната минута МЗХ подлага на обсъждане документи, които до 1 март трябва да бъдат представени на Европейската комисия?

По един от най-спорните документи – този за преразпределителните плащания, заложен в проекта за промяна на Наредба 2, от бранша предлагат министерството да стопира временно готвените промени.

Ето и официалното становище, публикувано на страницата на НАЗ:

На проведено заседание на Управителния Съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите на 24.02.2014 г. в гр. Монтана бяха обсъдени последните публикувани от МЗХ проекти на наредби за изменение и допълнение на ключови за земеделския сектор нормативни актове. В тази връзка НАЗ отправя следните конкретни предложения по готвените промени в наредбите:

1) Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане;
НАЗ приветства започналото обществено обсъждане на Наредба 2 и задълбочаването на дискусиите относно приемане на схемата за преразпределително плащане.

Въпреки всичко НАЗ пита защо МЗХ започва обществено обсъждане в последната минута, след като държавите членки трябва да уведомят до 1 март 2014 г. ЕК за решенията си относно преходната 2014 г. съгласно Регламент 1310/2013 г.?

За да се вземе аргументирано решение по отношение прилагането на схемата и за да протече общественото обсъждане възможно най-прозрачно и ефективно е наложително МЗХ да предостави на земеделската общественост следните базови материали:

А) Изготвения анализ от страна на МЗХ за ефекта от прилагане на преразпределителното плащане върху земеделските стопанства в България;
Б) Изготвения анализ от страна на МЗХ зе ефекта от прилагане на намаление на директните плащания над 150 хил.евро;
В) Изготвените условия и начин на прилагане на схемата за преразпределителното плащане.

С оглед на стратегическата значимост на конкретната схема, като инструмент на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г., НАЗ настоява готвените промени в Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане в частта за въвеждане на схемата за преразпределително плащане да бъдат временно стопирани.

2) Наредба 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на м.214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г.;
А) В готвените промени на Наредбата се разрешават корекции на допусканите грешки в някои от под-мерките на мярка „Агроекологични плащания”. НАЗ смята, че е справедливо всички кандидати за подпомагане по м.214 във всички под-мерки и направления да бъдат поставени при равни условия;
Б) Не става достатъчно ясен текстът в §7, чл. 47, ал.1, т.3 – необходимо е да се конкретизира „за оставащия период от ангажимента”;
В) §16 от Преходни и заключителни разпоредби звучи нелогично и неадекватно спрямо останалите промени в Наредбата – необходимо е конкретният параграф да отпадне.

3) Наредба 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване на, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за административен контрол;

Във връзка с готвените промени в Наредба 105 НАЗ смята, че ще бъде по-оперативно, ефективно и прозрачно за работата на земеделските производители, подготвяният специализиран слой „Постоянни пасища”, както и специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” да бъдат публични по аналог на площите в НАТУРА 2000 и площите с висока природна стойност.

4) Наредба 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 (НР1) и мярка 212 (НР2) от ПРСР 2007-2013 г.
НАЗ смята, че с отпадането на петгодишния ангажимент за земеделските производители от необлагодетелстваните райони ще се постигне благоприятен ефект върху българското земеделие и ще се ограничи отливът на фермерите от земеделска дейност или преминаването им към други икономически сфери.

Свързани публикации: Светлана Боянова: МЗХ дава лош сигнал – взима ключови решения без консенсус

Leave a Comment