Нови мерки срещу сечите в горите обсъжда днес МЗХ

Зам.-министър Костов

Зам.-министър Костов

Кръгла маса за подготвяните нормативни промени в горския сектор организира днес Министерството на земеделието и храните. Форумът ще се открие от зам.-министър Георги Костов, а събитието ще е в хотел „Балкан – Шератон“, зала „Сердика“ в столицата.

По време на кръглата маса ще се представят измененията в Закона за горите, както и ще се обсъдят промените в Наредбата за сечите, Наредбата за контрола и опазването в горските територии и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях. Предложенията са във връзка с предприетите мерки на Министерството по опазване и стопанисване на българската гора.

Leave a Comment