МЗХ преразпределя 11.4 млн. лв. от едни програми към други

парите си тръгват от КТБС проект на постановление земеделският министър Десислава Танева предлага на правителството да одобри преразпределяне на бюджетните средства на министерството, от едни програми към други.

С предложените промени се намаляват утвърдените разходи по Бюджетна програма „Администрация“, утвърдените разходи по Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча и утвърдените разходи по Политика в областта на рибарството и аквакултурите и се предлага увеличаване на разходите по Политика в областта на земеделието и селските райони.

Политиката в областта на земеделието и селските райони се изпълнява от значителен брой второстепенни разпоредители с бюджет, като при част от тях се очерта до края на 2015 г. необходимост от разплащане на разходи, свързани с изпълняваните от тях функции, за които не е предвиден бюджетен ресурс с утвърдения към момента бюджет, посочва в мотивите си министърът.

С част от средствата ще бъдат покрити администрирани разходи за разплащане на задълженията към регистрираните ветеринарни лекари за поставяне на ваксина срещу болестта „син език“, за доплащане на ваксина срещу болестта „син език“ и за изпълнение на Националната програма за контрол и изкореняване на болестта „бяс“ чрез орална ваксинация на лисиците.

Из проекта на постановлението:

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г., както следва:

1. Намаляване на утвърдените разходи по:

а) Политика в областта на рибарството и аквакултурите, Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“ с 950 000 лева;

б) Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча, Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“ с 3 400 000 лева;

в) Бюджетна програма „Администрация“ със 7 100 000 лева.

2. Увеличаване на утвърдените разходи по Политика в областта на земеделието и селските райони с 11 450 000 лева, в т. ч. по:

а) Бюджетна програма „Земеделски земи“ с 3 000 000 лева;

б) Бюджетна програма „Растениевъдство“ с 400 000 лева;

в) Бюджетна програма „Научни изследвания“ с 2 050 000 лева;

г) Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“ с 6 000 000 лева.

 

Leave a Comment