Притеснени от нова дерогация на неоникотиноидите, 12 пчеларски организации излязоха с писмо до български и европейски институции

работна среда в пчелина12 пчеларски организации се подписаха под писмо, в което се обявяват против поредна дерогация за частичното използване на инсектициди неоникотиноиди в България. Писмото е изпратено до Българската агенция по безопасност на храните, Министерския съвет (МС), министъра на земеделието и храните, председателят на земеделската комисия в Европейския парламент, евродепутата Момчил Неков и до медиите.

След като в Агро Пловдив получихме писмото, малко по-късно пристигна и информацията, че в Агенцията по храните скоро е проведено заседание, на което е била отхвърлена възможността да се разреши употребата на неоникотиноиди през 2018 г. С писмото пчеларските организации обаче показаха, че могат да бъдат обединени и единни, когато искат да защитят бъдещето си.

В писмото авторите наблягат и на липсата на прозрачност при вземане на решения от страна на Съвета по продукти за растителна защита. Именно затова считаме за необходимо да публикуваме пълния текст на документа.

До: г-жа Добринка Павлова – директор „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ при ЦУ на БАБХ; 

Копие до: Инж. агроном Николай Роснев – заместник изпълнителен директор Българска агенция по безопасност на храните; дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“; 

д-р Златка Възелова- директор дирекция „Животновъдство“, МЗХГ;

г-н Румен Порожанов -министър на земеделието, храните и горите на Република България;

Министерски съвет;

г-н Момчил Неков, Европейски парламент, Комисия по земеделие и развитие на селските райони;

г-н Czesław Adam SIEKIERSKI, председател на Комисия по земеделие и развитие на селските райони към ЕК;

Медиите

О Т В О Р Е Н О  П И С М О

От: Д-р Пламен Димитров, председател на СНЦ “Пчеларско сдружение Бургас”

Подкрепено от: 1. ОПС “Акация 1899”, гр. Пловдив; 2. Сдружение „Пчеларски Съюз – Южна Пчела“ гр. Петрич; 3. Пчеларско дружество ”Липа“- Стара Загора; 4. Общински браншови пчеларски съюз „Нектар” гр. Търговище; 5. Варненска областна пчеларска организация; 6. Пчеларска група «МЕДАР» гр. Русе; 7. Пчеларско дружество „Димитър Балев“- гр. Видин; 8. Съюз на българските пчелари; 8.Обединен български пчеларски съюз; 9. Пчеларско сдружение „Пчела Добрич 1946”; 10.Общинска браншова пчеларска организация гр. Шабла; 11. Пчеларско дружество , «Янтра», град Велико Търново; 12. Сдружение “ Общински пчеларски съюз- Гергана“ гр. Харманли.

Относно: Пускане на пазара в Република България на продукт за растителна защита, тип инсектицид с активно вещество клотианидин, представляващо неоникотиноид.

Уважаема г-жо Павлова, уважаеми дами и господа,

Във връзка с проведено на 27.02.2018 г., заседание на Съвета по продукти за растителна защита, относно т.3 от протокола, а именно: “пускане на пазара на ограничена и контролирана употреба на продукт за растителна защита”, под формата на инсектицид с активно вещество клотианидин, представляващо неоникотиноид и отлагане взимането на решение за следващото заседание на Съвета по “Продукти за растителна защита”, следва да отчетете следното:

1. Във връзка с проведеното на 27.02.2018 г., заседание на Съвета по продукти за растителна защита и публикувания протокол от заседанието на страницата на БАБХ и съгласно Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита (в сила от 17.02.2015 г., издаден от министъра на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.) съветът по продуктите за растителна защита се състои от 15 члена. В обявените на официалната страница на БАБХ протоколи от заседанията на СПРЗ и в частност от в протокола от заседанието на СПРЗ, проведено на 27.02.2018г., НЕ Е обявен нито един от членовете му.

2. Съгл. Чл. 6. от Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита: “На заседанията на СПРЗ присъстват и докладват експерти от БАБХ, които координират дейностите по разрешаване и подновяване на разрешението на ПРЗ”. В упоменатите по-горе протоколи от заседания на СПРЗ, включително и този от 27.02.2018г., публикувани на официалната страница на БАБХ НЕ Е упоменат нито един доклад на експерт от БАБХ.

3. Съгл. Чл. 10. (3) от Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита: “Секретарят на СПРЗ координира работата на съвета, води неговата документация, изготвя протоколите от заседанията на съвета и подпомага работата на председателя, а съгл. т. (4) Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове на СПРЗ”, което както се вижда от протокола от заседанието на СПРЗ, проведено на 27.02.2018г отново НЕ Е изпълнено.

4. Съгл. Чл. 11. (1) от Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита: “Заседанието се счита за редовно проведено, ако на него присъстват две трети от всички членове”. В текста на протокола от заседанието на СПРЗ, проведено на 27.02.2018г., присъствие на членове НЕ Е указано.

5. Съгл. Чл. 11. (2) от Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита „На заседанията на СПРЗ експертите по чл. 6, ал.4 докладват експертните заключения от оценките на включените в дневния ред ПРЗ“. В текста на протокола от от заседанието на СПРЗ 27.02.2018г. НЕ СА указани експертни заключения.

6. Съгл. (3) от Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита: “Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове на съвета”. В текста на протокола от заседанието на СПРЗ от 27.02.2018г., НЕ Е указано с какво мнозинство са взетите решения.

7. Съгл. (4) от Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита: “Решенията се вземат на база направените оценки и представените доклади, както и на обоснована необходимост на земеделските производители, когато това не противоречи на европейското и националното законодателство”. В текста на протокола от заседанието на СПРЗ от 27.02.2018г., подобна информация НЕ Е указана.

8. Съгл. (5) от Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита: “При вземане на решения по ал. 4 СПРЗ може да се съобрази с практиката на други държави членки (ДЧ), становища и ръководства на компетентни органи в други ДЧ или Европейската комисия (ЕК)”. В текста на протокола от заседанието на СПРЗ от 27.02.2018г., подобна информация НЕ Е указана.

Или ако трябва да обобщим информацията по т.1 до 8 от настоящото отворено писмо: налице е НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ГРУБО НАРУШЕНИЕ на Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита в сила от 17.02.2015 г. Не указването на членовете на СПРС, не оповестяването на докладите и резултатите от изпитванията, не воденето на изрядна документация, протоколи и присъствие на членовете и техния кворум, липсата на упоменат доклад от страна на експерти от БАБХ, не взимане под внимание на обоснованата необходимост на земеделските производители, не съобразявайки се с практиката на други държави, членки или на Европейската комисия, всичко ТОВА ВОДИ ДО СЪМНЕНИЯ ЗА УМИШЛЕНО ПРИКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО НЕЛЕГИТИМЕН НАЧИН, В РАЗРЕЗ С ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БУДИ СЪМНЕНИЕ ЗА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ и е основателен довод за сезиране на висше стоящите органи в т.ч. генерална дирекция «Земеделие и развитие на селските райони» към Европейската комисия, отговаряща за политиката на ЕС в областта на земеделието и развитието на селските райони.

Освен, че следва да СПАЗВАТЕ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАКОНОВАТА УРЕДБА, уреждащи действията и начина на функциониране на поверената Ви дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“, СЛЕДВА ДА СЕ СЪОБРАЗИТЕ с РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 485/2013 НА КОМИСИЯТА от 24 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества, съгласно който Европейският орган за безопасност на храните идентифицира ВИСОК, ОСТЪР РИСК ЗА ПЧЕЛИТЕ от продукти за растителна защита, съдържащи активните вещества клотианидин, тиаметоксам или имидаклоприд. Съгл. Чл. 2 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 485/2013, утвърден на 24 май 2013 г., от председателя José Manuel BARROSO е ВЪВЕДЕНА ЗАБРАНА за пускане на пазара на третирани семена с продукти за растителна защита, съдържащи клотианидин, тиаметоксам или имидаклоприд, такива семена НЕ СЕ УПОТРЕБЯВАТ ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА.

Разрешавайки за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба продукт за растителна защита съгл. Чл.62 (1) и (2) от Закон за защита на растенията при условията и по реда на чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на наредбата по чл. 45, ал.1 , следва да отчетете не само възможностите, а и последващите задължения и отговорности ( в т. ч. и изискуемият контрол), които произтичат за страната, в частност Р България, и институцията (БАБХ), одобрила пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба на продукт за растителна защита. Приемете настоящото писмо като уверение за твърдата ни и непоколебима позиция ПРОТИВ „пускането на пазара на продукти за растителна защита за ограничена и контролирана употреба“. 

Leave a Comment