Брутната добавена стойност на земеделския труд пада и е около 4 пъти по-ниска от националната

овцевъд работникПо предварителни данни за 2018 г. равнището на производителността на труда в аграрния сектор е най-ниска – 6 304.7 лв. брутна добавена стойност (БДС) на един зает и 4.3 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор производителността на труда е 28 583.3 лв. БДС средно на един зает и 16.8 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 28 056.9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16.8 лв. от текущия обем на показателя, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общо БДС възлиза на 93 513 млн. лева за 2018 г. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.0% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2017 година. Индустриалният сектор създава 27.4% от добавената стойност на икономиката, което e намаление с 1.0 процентни пункта в сравнение с 2017 година. Секторът на услугите създава 68.4%, а аграрният сектор – 4.2% от добавената стойност, при съответно 66.9 и 4.7% през 2017 година.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 813 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 243 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 168 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.2% на БВП през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2018 година.

През 2018 г. БВП възлиза на 107 925 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 55 181 млн. евро, като на човек се падат 7 829 евро. БВП за 2018 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.1% спрямо 2017 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2018 г. възлиза на 29 813 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 240 лв. от стойностния обем на показателя. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2018 г. възлиза на 25 785 млн. лв. по текущи цени.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се понижава с 0.2 процентни пункта до 3.0%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.6 процентни пункта до 23.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, нараства до 73.5% при 70.7% през съответния период на предходната година.

По предварителни данни за 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.2% в сравнение с предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 521.6 хил., а общият брой отработени часове е 5 791.6 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2018 г. спрямо 2017 г. показва увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите. Заетостта в земеделието е намаляла. 

Leave a Comment