Земеделските работници намаляха с 6.1% през 2018 г. Как ще е тази година?

Цената на суровия петрол ще се понижи до 61,5 долара/барел, доларът ще поскъпне, храните също, прогнозира Министерството на финансите

Министерство на финанситеПрез 2018 г. броят на заетите лица е отбелязал леко понижение от 0.1% спрямо очаквания растеж от 0.6%. Сред основните причини за това е продължаващото намаление на заетите в селското стопанство, пише в пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите.

През 2019 г. растежът на заетостта се оценява на 0.4%, като ускорението спрямо 2018 г. отразява очакването за значително по-слабо намаление на заетите в селското стопанство в сравнение с отбелязания спад от 6.1% през изминалата годината. Силната зависимост на сектора от климатичните условия прави трудна оценката за динамиката на заетостта, но очакването за по-нататъшно намаление се обуславя от високия дял на самонаетите (84.1% за 2018 г.) и преструктурирането на работната сила от малки стопанства, които разчитат основно на семейна работна сила, към по-големи стопанства, които наемат труд.

Според МФ броят на заетите в индустрията и услугите ще се повиши през 2019 г., но с по-нисък темп спрямо предходната година. В условията на повишаване на предлагането на строителна продукция, динамиката на заетостта в строителството също ще остане положителна.

През 2019 г. се прогнозира реален растеж на БВП от 3.4%, който е малко по-висок в сравнение с 2018-а, когато бе 3.1%. Публичните инвестиции и износът ще имат основен принос за ускорението. Частното потребление ще продължи да отчита устойчиво развитие, но темпът ще се забави в сравнение с предходната година.

През 2019 г. възходящата динамиката на заплащането на труда до 7.8% ще се дължи както на обществения, така и на частния сектор в икономиката.

За 2019 г. средногодишната инфлация се прогнозира да бъде 1.8% при 2.6% миналата година. Цените на храните се прогнозират да бъдат по-високи поради спада в произведената продукция и добавената стойност в селското стопанство и увеличените енергийни разходи от предходната година, а също така и от очакваното повишение в международните цени на някои зърнени храни през 2019 г. Също така се очаква и леко нарастване в цените при неенергийните промишлени стоки, при положение, че от периода след кризата техните цени отчитат спад. Основните рискове пред реализиране на прогнозата са свързани с развитието на външната среда. Те се изразяват в нестабилна геополитическа обстановка, увеличен брой протекционистични мерки в търговията и по-силно от очакваното забавяне на икономическата активност в ЕС и трети страни, които са важни търговски партньори на България.

Прогнозата за курса BGN/USD се основава на наличието на фиксиран курс на лева към единната европейска валута и техническо допускане за разменния курс на еврото към щатския долар. Според така направената техническа прогноза към 15 март т.г. се очаква поскъпване на долара спрямо еврото (респ. лева) през 2019 г. до 1.13 долара за евро и запазване на това съотношение до края на прогнозния период.

Средната цена на суровия петрол тип „Брент“ се очаква да се понижи с 13.4% до 61.5 щ.д./барел. Ефектът върху цените в лева ще бъде частично компенсиран от оскъпяването на долара и преизчисления спад в цената в евро на суровия нефт е 9.5%. През 2020–2022 г. се очаква цената на суровия нефт да продължи постепенно да намалява, съответно с 0.2, 1.5 и 0.9% в доларово изражение, при запазване на непроменен валутен курс.

Leave a Comment