16 браншови организации предлагат на МЗХГ друг модел за подпомагане

По инвестиционните мерки на следващата ПРСР да могат да кандидатстват стопанствас с над 12 000 евро СПО, чувствителните сектори да получават по-висок % финансиране

овце и агнета16 браншови организации изразиха в становище несъгласие с идеите на Министерството на земеделието за инвестиционната подкрепа по ПРСР в следващия програмен период. както вече е известно на третото заседание на Тематичната работна група МЗХГ предложи малките и младите фермери да получават годишно грантове без да могат да кандидатстват по инвестиционните мерки на следващата ПРСР. В същото време земеделското министерство предложи нови параметри за дефиницията „малки стопанства“, като под такива да се разбират стопанства с до 20 000 евро стандартен производствен обем (СПО).

По този въпрос, както и относно размера на финанасова подкрепа, 16-те организации предлагат съвсем различен модел на подпомагане. Вижте какъв:

С Т А Н О В И Щ Е

ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ УЯЗВИМИТЕ СЕКТОРИ НА

ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОВОЩАРСТВО, БИОПРОИЗВОДСТВО 

ОТНОСНО : Предложени интервенции от Tрето заседание наТРГ за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и  селските райони за периода 2021 – 2027 г.“,  проведено на 16.11.2020г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА ,

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

Разработването на Стратегическият план на България за новата селскостопанска политика и стратегия в програмен период 21-27 трябва да се извърши на базата на вече изготвените SWOT анализи.

По данни от същите, усилията ни в следващия програмен период се очаква да бъдат насочени към:

 • Намаляване на концентрацията на земя и финансов ресурс в малко на брой големи стопанства;
 • Преодоляване на създадената ситуация на непропорционално разпределение на финансирането по сектори и създаване на условия стопанствата в чувствителните сектори да подобрят устойчивостта си да се установят като пазарно ориентирани структури;
 • Диверсификация в структурата на стопанствата, чрез подкрепа на микро и малките земеделски структури;
 • Преодоляване на тенденцията за намаляване на стопанствата, отглеждащи зеленчуци;
 • Преодоляване на тенденцията за понижаване на плътността на отглеждани животни на единица площ;
 • Създаване на условия за преодоляване на слабата устойчивост и ниската конкурентоспособност на малките и средни стопанства;
 • Създаване на условия за подобряване на техническата и технологична обезпеченост на стопанствата.

Създадената неравнопоставеност между земеделските производители от различните сектори, в изминалите 2 програмни периода, ни направи изключително чувствителни по отношение на предстоящият 3ти програмен период и от така предложените ни интервенции не виждаме конкретни мерки за преодоляването и!!!

Въвеждането на ново определение за малки стопанства, като такива между 5000 и 20 000 СПО приобщава в групата на малките и тези със средна големина  стопанства, в частта на ДПЖ, напр. това са около 80% от стопанствата в страната. Тези средни стопанства са очаквали новият програмен период да създаде условия за тяхното устойчиво пазарно позициониране, възможност за модернизация и професионално развитие.

Вашето предложение включва получаване само на грантова помощ, тип стартова подкрепа, в размер и начин неотговарящ на техните нужди и потребности за развитие.

20 000 евро грантова помощ е изключително нисък грант за модернизация в средните по големина стопанства!

Рязкото разместване на производителите от различните групи може да доведе до засилване на неравнопоставеността и да причини неустойчивост в търсените резултати от интервенциите, като цяло.

В тази връзка, независимо от липсата на информация от страна на МЗХГ за идейната концепция, размера на бюджетите за разпределение по предложените интервенции, отчитайки необходимостта от прилагането на справедлив и резултативен подход на разпределение,  НПО организации от уязвимите, чувствителни сектори предлагаме:

 1. Намаляване на СПО за малките стопанства до 12 000 евро СПО
 • Да се разработят инвестиционни интервенции, вкл. преработка за малките, до 12 000 евро СПО;
 1. При инвестиционните мерки, за наваксване на изоставането и неравномерното разпределение на подпомагането, до сега: Допустими кандидати над 12 001 евро СПО
 • За кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро, финансовата помощ е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и финансовата помощ да се увеличи с 30 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори, определени в анализа към СП;

Кумулативно 40%+30%=70%, за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори.

За кандидати ГОП:  +20% върху 30% за приоритетни сектори, т.е 40%+30%+20%=90%

 1. Финансов инструмент под формата на нисколихвен кредит от ДФЗ до 100 % от стойността на проекта за уязвимите, чувствителни сектори;
 1. Разпределяне на бюджета и отваряне на приеми по инвестиционни мерки всяка година през първите три години; 
 1. Гарантиран бюджет за уязвимите, чувствителни сектори;
 1. Ранкиране по сектори, което да бъде предварително дискутирано, индивидуално, с всеки сектор;
 1. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на инвестиционните интервенции (инвестиции, преработка) да бъде намален до половината от така предложените – за да има средства за повече кандидати;
 1. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 250 000 евро;
 1. С оглед изоставането на България по отношение на сдружаването на земеделските стопани, предлагаме финансовата помощ  на признати групи и организации на производители от чувствителните сектори да се увеличи с още  20%  над базисното за индивидуални проекти за  нашите сектори.

С УВАЖЕНИЕ:

 1. Национална Овцевъдна и Козевъдна Асоциация
 1. Добруджански овощарски съюз
 1. Съюз на Дунавските овощари
 1. Съюз на овощарите в България
 1. Асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните
 1. Българска Асоциация Биопродукти
 1. Национален съюз на градинарите в България
 1. Национално сдружение на млеко и месо производителите
 1. Браншова Камара на Месодайното Животновъдство 
 1. Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България
 1. Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове
 1. Национално Сдружение на Малките Семейни Ферми и Преработватели в България
 1. Национална Асоциация на младите фермери в България
 1. Сдружение за биологично пчеларство
 1. Национална Асоциация на картофопроизводителите
 1. Групи и Организации на производители

 

 

 

Leave a Comment