Перспективи пред селското стопанство и селските райони – Анкета

Развитието на селските територии далеч не е въпрос, касаещ единствено живущите там – той е важен за всички

Фермер Експо Раковски 2019, децаСмарт АгростартСелските райони са важна част от територията на всяка държава. Те съхраняват значителен човешки, природен, икономически и културен потенциал и в голяма степен представляват паметта на нацията. На ниво ЕС селските райони съставляват половината от територията на страните и около 20% от населението. Повечето от тях обаче са и сред най-необлагодетелстваните региони, като техният БВП на глава от населението е значително под средния за ЕС. В България като селски райони са определени общините, в които няма населено място с повече от 30 хил. души. Съгласно тази дефиниция 231 общини са класифицирани като селски. Те съставляват 81 % от територията и значителен дял от населението на страната.

За да помогне на селските райони да реализират растеж и да повишат нивото на заетостта и стандарта на живот, политиката за развитие на селските райони на Европейския съюз си поставя три основни цели: подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство, постигане на устойчиво управление на природните ресурси и на действията в областта на климата, както и балансирано териториално развитие на селските райони. Тези приоритети в голяма степен са свързани и с дейността на земеделските стопани, поради което и значителен ресурс е насочен към тяхната подкрепа.

заедно за българското селоКакви обаче са обществените нагласи по отношение на развитието на земеделието и селските райони у нас? Защо в последните години стопанствата намаляват – добро или лошо е това за икономиката и селските райони? Какво би върнало младите хора на село и би ги стимулирало да се захванат със земеделска дейност? На тези и други въпроси се опитва да отговори фондация Смарт Агростарт чрез своя анкета.

Защото развитието на земеделието и селските райони далеч не е тема, която касае единствено заетите с този вид дейност или живущите там. От тях в голяма степен зависи цялата икономика на страната, демографското й състояние, запазването на природните дадености и богатствата, които ни дава земята ни. Ето защо е от съществена важност в решаването на въпроси, свързани със законодателството, касаещо тази тема, да бъде въвлечена максимално широка част от обществото.

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на развитието на земеделието и селските райони в България.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/prespektivi-pred-selskoto-stopanstvo-i-selskite-rajoni/  .

Leave a Comment