ЕК съветва държавите да разработят национални биологични планове за действие

С 23 действия, заложени в плановете, ще се стимулира потреблението, увеличаването на биологичния дял в селското стопанство и подобряване на устойчивостта му

биологична фермаЕвропейската комисия (ЕК) прие план за действие за биологичното производство, който е част от Зеления пакт, заедно със стратегията „От фермата до трапезата“, Стратегията за горите, Стратегията за  биологично разнообразие и Закон за климата в края на март, съобщава МЗХГ.

Общата цел на плана за биологичното производство е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура.

В плана се предлагат 23 действия, структурирани около 3 оси- стимулиране на потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора, с цел да се осигури балансиран растеж.

Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за действие в областта на биологичното производство, за да увеличат своя национален дял на биологично земеделие.

Налице са съществени различия между държавите членки по отношение на използваната понастоящем за биологично земеделие земя, като нейният дял е в интервала от 0,5% до над 25 %, се посочва в становището на ЕК по новия план. ЕК препоръчва националните планове в областта на биологичното производство да бъдат включени към националните стратегически планове по ОСП, като се набележат мерки, излизащи извън обхвата на земеделието и на предложеното по линия на ОСП.

Комисията възнамерява да увеличи дела на научните изследвания и иновациите и да отдели поне 30% от бюджета за научноизследователски и иновационни действия в областта на земеделието, горите и селските райони за теми, специфични или свързани с биологичния сектор, по програма Хоризонт Европа. По тази програма са заделени 10 млрд. евро за земеделие и биоразнообразие.

С плана за действие се цели допълнително подобряване на резултатите от биологичното земеделие от гледна точка на устойчивостта. Действията ще бъдат насочени към подобряване на хуманното отношение към животните, гарантиране на наличието на биологични семена, намаляване на въглеродния отпечатък на сектора и свеждане до минимум на използването на пластмаси, вода и енергия.

По отношение на аквакултурите, новите стратегически насоки за устойчиво развитие на аквакултурите в ЕС, ще бъдат приети от Комисията през пролетта на 2021 г. Планът е достъпен на следния  електронен адрес: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf

 

 

 

Leave a Comment