За 5 дни ДФЗ изплати 7,5 млн. лв. по ПРСР на 28 бенефициенти

Най-много средства са преведени за общински проекти

ремонт на улициДържавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,5 млн. лв. (7 461 972,77 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 07.10.2021 г. до 13.10.2021 г. Подпомагане получиха 28 бенефициери, като разпределението по подмерки е както следва:

–      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 458 807,39 лв. по един проект;

–      465 000 лв. получава един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

–      на 2 проекта по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 53 930,98 лв.;

–      по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 9 проекта ще получат 4 651 332,83 лв.;

–      по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са наредени 132 877,22 лв. по един проект;

–      един проект по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ ще получи 857 361,07 лв.;

–      по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 323 063,46 лв. по 3 проекта;

–      78 074,40 лв. се изплащат на един проект по подмярка  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

–      на 7 проекта по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще се изплатят 191 795,42  лв.;

–      по мярка  20 „Техническа помощ“ са наредени 249 730,00 лв. по 2 проекта.

 

 

Leave a Comment