ДФ „Земеделие“ ще назначи поне 10 външни лица да оторизират плащания по ПРСР

ДФЗС обява от края на октомври, ДФ „Земеделие“ обявява процедура за подбор за назначаване на поне 10 човека на длъжност „експерт“. Допълнителният персонал е „за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.

Избраните кандидати ще работят към дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ в Държавен фонд „Земеделие“, гр. София.

Заплатите им ще идват от средства по мярка №20 „Техническа помощ“ по ПРСР (2014-2020 г.).

Обявата е и за назначаване на допълнителен персонал „на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата“, което е озадачаващо. Озадачаващо, тъй като МИГ се регистрират като юридически лица с нестопанска цел и не са част от структурите на ДФЗ.

Кандидатите трябва да подадат документите си във фонда лично или чрез упълномощено лице до 11 ноември, включително.

Изискванията към тях са да имат висше образование в квалификационна степен бакалавър; професионална област: педагогически науки, хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина. Допълнителните умения и знания, които се изискват от тях са да владеят английски език и да имат компютърна грамотност. Подборът няма да е само по документи, а ще се проведат практически изпит и интервю.

Според последния приет Устройствен правилник на фонда в структурата работят 1563 човека, а в дирекция „Оторизация на плащанията по  прилагане на мерки за  развитие на селските райони (ПМРСР)“ работят 99 човека. Те са повече от всички служители вкупом в областните дирекции на фонда.

Що се отнася до срока за назначение, новите експерти, които ще имат задължения по ПРСР 2014-2020 г., вероятно ще останат във фонда години наред, тъй като макар прилагането на следващата ПРСР да започва от 2023 г., то проекти, стартирани през 2022 г. например ще се изпълняват 5 години.

Leave a Comment