Проучване за ефекта на ОСП казва, че доходът на фермерите се е увеличил с 15% за 7 г.

фермери САЩОбщата селскостопанска политика (ОСП) е допринесла за постигане на целта за жизнеспособно производство на храни в периода 2014- 2020 г. чрез нарастване на доходите и ефективността. Този извод беше представен от Тасос Ханиотис, заместник-генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ пред депутати от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (COMAGRI) във връзка с резултати от проучване за оценка на въздействието на инструментите на ОСП върху общата цел за жизнеспособно производство на храни.

Ханиотис изтъкна, че освен това изследване има и друго, обхващащо устойчивото използване на природните ресурси, както и още едно в процес на разработване, по отношение на териториалното измерение на ОСП.

Едно от заключенията на проучването е, че земеделието в ЕС допринася за продоволствената сигурност. Доходите на земеделските стопани обаче все още са значително под средните доходи, въпреки постигнатия известен напредък. Между 2013 и 2019 г. има 15% увеличение на факторния доход в земеделието в ЕС. Това е доходът, който отразява трите фактора на производство – капитал, труд и земя. Приблизително около 25% или ¼ от приходите на земеделските стопани са от директни плащания.

Представените резултати за влиянието на ОСП върху устойчивото производство на храни предизвика широк дебат, в който бяха засегнати различни наболели теми. Беше повдигнат въпрос за разпределението на подкрепата в посока, че делът на подпомагането по двата стълба в доходите на фермерите в планинските райони е нараснал до почти 50% и дори до по-висок процент в някои екстензивни животновъдни сектори.

Казано беше, че 20% от шестте милиона бенефициенти на ОСП получават 80% от плащанията. Това е отражение на факта, че плащанията са на площ и има неравномерно разпределение на земята в целия ЕС. Необходимо е подобряване на ефективността на зелените директни плащания и на „активен фермер“.

Продоволствената сигурност остава решаващ политически приоритет. Г-н Ханиотис каза, че представените резултати и това, което предстои да бъде представено, се основава на факти какво е работило и какво не е работило през този период и защо. Той подчерта, че концепцията за производителността не е същата като през 50-те или 60-те години на миналия век, когато е била основана на производството на същото количество, с по-ниски вложения. „Каквото и да правим днес, ние трябва да го правим по начин, който намалява отпечатъка върху околната среда или използваните суровини“- отбеляза в заключение той.

Leave a Comment