Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Проекти за поливни системи, ВЕИ, прилагане на иновативни и цифрови технологии получават предимство от 15 точки при оценяването
Службите за съвети в земеделието ще помагат без заплащане от страна на стопаните

земя, зеленчуци, лукМинистерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е близо 40 млн. лева, с което се цели да бъде ускорена модернизацията и технологично обновление на малките земеделски стопанства, като се повиши тяхното икономическото развитие. Кандидатстването и оценката на предложенията ще бъде изцяло електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), а приемът се очаква да бъде отворен в края на ноември.

Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лева, като изплащането им ще се извършва на два етапа. Първото плащане ще бъде на стойност близо 20 хил. лева и ще се реализира до два месеца след сключване на административния договор. Окончателното плащане ще се извърши след точно реализация на бизнес плана, което ще се удостовери с проверка на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.

Потенциалните кандидати трябва да се регистрирани земеделски производители и да притежават стопанството със стандартен производствен обем (СПО) между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро, включително.

Според таблицата за оценяване на проектите (виж долу) най-висок брой точки – 15, получават проекти, чрез които се внедряват поливни системи, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), иновативни и цифрови технологии.

Всеки може да се запознае предварително с обявените условията и изискванията по подмярката на https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Заинтересованите лица могат да предоставят предложения и коментари по публикуваните насоки в срок до 19 ноември 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

За разлика условията по подмярка 6.1 за младите фермери, според които службите за съвети в земеделието няма да подготвят безплатни проекти за кандидатите, по подмярка 6.3 малките земеделски стопани ще могат да ползват услугите на Национална служба за съвети в земеделието, която предоставя безплатно специализирани консултации, включително и изготвяне на бизнес планове по подмярката.

Критерии за оценка на проекти
 
Приоритет Критерий Минимално изискване Максимален брой точки за посочения приоритет/критерий
1. Кандидати с образование в областта на селското стопанство     10
 1   Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост. * 10
2. Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство.     15
2.1.   Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен обем  СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване, се умножава по коефициент 0,00125

Пример: = СПО*0,00125

10
2.2.   Проектни предложения от кандидати регистрирани като земеделски стопани от най-малко 36 месеца, преди датата на подаване на проектното предложение * 5
3 Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори     10
3.1 Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“, „Етерично-маслени култури“ и сектор „Плодове и зеленчуци“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ или сектор „Етерично-маслени култури“ В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ или „Етерично-маслени култури“ 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,000875.

Пример: = СПО*0,000875

7
3.2 Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ или „Етерично-маслени култури“ В случай, че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва отглеждане на животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ или „Етерично-маслени култури“, се умножава по коефициент 0,0015.

Пример: = СПО*0,0015

3
4 Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти     10
4.1 Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,000875.

Пример: = СПО*0,000875.

7
4.2 Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта и посочено в бизнес плана е само с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство 3
5. Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване     15
5.1. Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации В бизнес плана са включени инвестиции в дълготрайни материални, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии 15
6 Проекти на земеделски стопанства разположени в планински райони и/или Натура 2000   5
6.1 Проектни предложения на кандидати, чиито стопанства са изцяло разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г. и/или места по Натура 2000 * 5
  ОБЩО 65

 

Leave a Comment