Над 20 млн. лв. са платени на бенефициери по ПРСР, близо 18 млн. от тях – по общински проекти

ремонт на улициДържавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане над 20 млн. лв. (20 257 919,27 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.) за периода от 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. Подпомагане получават 31 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 293 830,01 лв. по 2 проекта;
  • по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 29 280,24 лв. по един проект;
  • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 994 063,95 лв. по 3 проекта;
  • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 20 900,77 лв. по един проект;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 17 841 573,66  лв. по 16 проекта;
  • по подмярка 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени  544 181,19 лв. по 4 проекта;
  • по подмярка 3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени  125 498,68 лв. по един проект;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 17 430,77 лв. по един проект;
  • по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 391 160,00 лв. по 2 проекта.

Leave a Comment