Към 97 млн. лв. са преведени по мярка 13 за необлагодетелствани райони

Окончателното изплащане на субсидиите ще се извърши след актуализирането на слоя „Площи, допустими за подпомагане“

необлагодетелствани райониДържавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе 96 846 655 лева по сметките на 30 922 кандидати по мярка 13Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2021.

Подпомагане в размер на 75 817 541 лв. по 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) получиха 21 053 производители. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 19 913 562 лв. на 8 985 стопани. По подмярка 13.3 (НР3 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“) 884 кандидати получиха 1 115 552 лв.

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.

Калкулациите по мярка 13 са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата Кампания 2021. Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2021 г., ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения съгласно Заповед № РД 09-1194/15.12.2021 г. на министъра на земеделието.

 

Leave a Comment