За десет години общият доход на човек се е увеличил 1,9 пъти

възрастни хора във ферми

През 2020 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2% спрямо 2019 година. За последните десет години (2011-2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.9 пъти.

 

Това е записано в Отчета за 2020 година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението за периода 2012 – 2030 година. Документът бе приет днес на заседание на правителството.

Според отчета покупателната способност на домакинствата се е увеличила през 2020 г. спрямо 2019 г. при повечето от основните хранителни продукти.

Коефициентът на детска смъртност се е понижил до 5,1 промила през 2020 г. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4%о, а през 2019 г. – 5.6%о.

През 2020 г. механичният прираст е плюс 30 715 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души, което представлява 1.5% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5%. Това е най-ниската стойност на намаление през последните години, което се дължи основно на положителния механичен прираст.

Leave a Comment