Националната Био Асоциация иска приспадане на заплати и осигуровки и за останалите сектори

В становище, изпратено до земеделското министерство, НБА предлага още мярка 10 да премине към Стълб 1
Ставките на подпомагане да се индексират ежегодно спрямо инфлацията
Да има таван от 50 хектара с намаляващи субсидии по агроекологичните и биологични плащания
Съотношение на животните спрямо постоянно затревените площи да се върне на 0,5 ЖЕ/ха

биологично земеделиеВ становище, изпратено на земеделския министър, двама зам.-министри и директори на дирекции в МЗ, Националната Био Асоциация (НБА) иска намаляващите плащания за мярка 11 „Биологично производство“ от ПРСР 2014-2020 г. да продължат да се прилагат от 2023 г. нататък. Освен това предлага тези ограничения да се въведат и за компенсаторните плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“.

„С цел превантивност от злоупотреба с евро финансиране и наличието на т.н. „чертожници“ в агроекологичните и биологичните мерки, беше наложено ограничение, което следва да продължи и да се прилага, както следва:

а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;

б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;

в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар“, пише в становището.

Асоциацията категорично не приема предложеният таван на площите по мярка 11 да е 100 хектара. Отхвърля и предложението да има диференцирано право на заявяване в различно съотношение от приетото 0.5ЖЕ/ 1ха за постоянно затревени площи (ПЗП) – пасища и мери, в зависимост от това дали са в планински, полупланински или друг район.

Всички ангажименти в био „Растениевъдството“ и био „Животновъдството“ да са еднакви – от 5 /пет/ последователни години.

При био „Пчеларството“ ангажиментът да е с по-малък тригодишен срок, предвид трудността, която изпитват и смъртността при пчелите, пише в становището.

По този начин НБА е убедена, че нездравият интерес, воден предимно от получаването на субсидии от страна на бенефициенти, които целят единствено създаването на „био ТКЗС-та“, с цел източване на финансиране, силно ще се ограничи.

Освен това разполагаемият публичен финансов ресурс ще се разпредели по-равномерно върху максимално голяма бройка земеделски стопанства, вместо да се концентрира в единици. Поставянето на тавани по двете мерки ще пресече възможността чрез постоянно затревените площи да се източват средства за уж биологични и/или агроекологични дейности, „каквато зловредна практика има и в момента“, твърди НБА. И дори предлага пасищата и мерите да отпаднат от подпомагане по агроекологичните и био мерки. Причината: именно те създават виртуалните животни.

Асоциацията не приема да има по-ниски ставки на биологично подпомогане за култури като орех, например, тъй като счита, че всички биопроизводители трябва да са равнопоставени.

„Изцяло поддържаме изразената от нас позиция за налагане на твърд таван на плащанията по линия на директните плащания на площ, в размер на 100 000 евро, абсолютно крайно плащане, без право за приспадане на разходите за заплати“, се подчертава в становището.

Нещо повече, от НБА предлагат земеделското министерство да приложи субсидирана заетост за всички заети в секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Пчеларство“ и „Биологично производство“. Това означава да се приспадат разходите за заплати и осигуровки при таван от 2,5 пъти по 950 лв/месец (каквато е средна работна заплата в сектор „Земеделие“ за 2021 г.).  и „ограничение за назначаване на работници, както следва : – сектор „Плодове и зеленчуци“ – до 15 души на всеки започнати 10 ха; – сектор „Животновъдство“ – до ….. души на всеки ……….. ЖЕ, по предложение на браншовите организации в сектора; -сектор „Пчеларство“ – 5 души на всеки започнати 100 бр. пчелни семейства; -сектор „Зърнопроизводство“, вкл. фуражни култури 1 бр. работник на всеки 250 ха. Финансирането да се поеме изцяло от Стълб № 1 и да се изплаща, след представяне на разходите за заплати и осигуровки, при спазване на ограниченията по-горе.“

Мотивите за това предложение са следните: „След като гръмна скандала с надписаните разходите за заплати, които са приспадани в сектор „Зърнопроизводство“ от 2015г. до момента, на всички стана ясно, че се разполага с достатъчно голям бюджет по линия на Стълб № 1, който да финансира разходите за заплати и осигуровки и в чувствителните сектори. Съобразявайки, се че тези производства произвеждат основно продукти от български плодове, зеленчуци, месо и мляко, чрез които се достига до трапезата на българския потребител, смятаме, че прилагането на тази мярка би била особено полезна за обществото ни като цяло. Съобразявайки се с гореизложеното, не виждаме нито мотив нито логика, при която Министерство на земеделието, да ни откаже провеждането на тази интервенция за т.н. „чувствителни сектори“.“

Друго предложение на НБА е насажденията от маслодайна роза да бъдат включени към групата на етерично-маслените култури. Обяснението е, че „характеристиката на растението маслодайна роза, НЕ съответства на характеристиката на трайните насаждения и лозята, където са предимно черупкови и овощни насаждения и лозя (винени и десертни). Маслодайната роза е в групата на етерично-маслените култури и е по-близка до ароматните и медицински растения.“

Биологичните стопанства трябва да участват и в еко-схемите по Стълб 1, тъй като при тях съществува алтернативата дали да не използват биологични торове и биологични продукти за растителна защита. „Не приемаме аргумента на Дирекция „Развитие на селските райони“, че е налице двойно финансиране, тъй като поемането на този ангажимент е друг вид дейност и друг ангажимент за биологичния стопанин“, се посочва в становището.

„Предлагаме изцяло да отпадне геноцида, който Дирекция „Развитие на селските райони“, целенасочено и необосновано прилага над биологичните стопани чрез методиката за санкциониране на стопанства, при които по чисто административни причини, не е налице географско припокриване на заявените площи през годините в размер на 90%, спрямо първоначално поетия ангажимент, като вместо това предлагаме :

Земеделския стопанин без оглед на сектора, в който оперира (с изключение на пчеларството, където предлагаме 3г.), да поема най-малко 5 /пет/ годишен ангажимент по всички агроекологични и биологични направления. Процентът, който следва да се припокрива, да бъде следния : – за площи до 10 ха – 75%; – за площи от 10 ха до 50 ха – 80% ; – за площи над 50 ха – 85%.“

Друга идея на НБА е новосъздадената мярка, правоприемник на досегашната мярка 10 „Агроекология и климат“, да премине като финансиране изцяло от Стълб 1.

„МОТИВИ: Чрез прилагане на визираната мярка се „източва“ бюджета на агроекологичните и биологични мерки. Визираните схеми за „източване“ на бюджета по мярката са всеизвестни. Това е подпомагане на постоянно затревени площи, подпомагане за застрашени местни породи и сортове, както и подпомагане на площи, попадащи в слой за гъски. Дейностите по мярката имат славата на дейности, чрез които Дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗ прокарва редица схеми за „източване“ на финансови средства от бюджета на ЕС и Р.България. Необходимо е само да си припомним журналистическите разследвания по: – прилагане на схемата за сеитбообращенията; – „гъските изядоха субсидиите“; – опита да се прокара уж био зайци да изпасват пасищата; – т.н виртуални животни, чрез които се заявяват пасища и мери; – т.н. застрашени породи, които или ги няма, защото са виртуални или действителната порода не отговаря на заявената; – т.н. застрашени сортове насаждения, чиито заявени сортове по програмата, действително не отговарят на заявените и още и още …“

Давайки различни примери за източване на средства по мерки 10 и 11 през години, асоциацията снема доверието си от служителите в Дирекция „Развитие на селските райони“: „След като съобразихме, че „експертния състав“ в Дирекция „Развитие на селските райони“ е без промяна, считаме, че не можем да се доверим на тяхната работа. Съобразявайки, че Дирекция „Развитие на селските райони“, особено след скандала с надписването на заплати с цел заобикаляне на таваните на плащания, нито е предприела, нито в момента предприема някакви действия по защита на финансовите интереси на ЕС и Р.България, то подхода в работата на визираната дирекция сериозно застрашава финансирането на всички добросъвестните стопани по всички мерки и схеми. За съжаление и дейности по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 10 „Агроекология и климат“ не правят изключение.“

НБА смята, че е по-разумно в бъдеще новосъздадената мярка, правоприемник на досегашната мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР, да финансира само площите, които са в период на преход. Когато стопанството премине периода на преход и заявените площи са със статус „биологични“, финансирането на тази дейност да премине изцяло към Стълб №1.

По Стълб №2  (ПРСР) да се разработи нова интервенция, която да подпомага търговията и преработката на био храни и напитки, е друго предложение на био асоциацията. Интервенцията трябва да подпомага преработвателите и/или търговци, за закупените от тях био продукция (плодове, зеленчуци, месо, мед и др.) и земеделските стопани, производители на био храни и напитки.

Асоциацията иска изцяло да отпадне оценката за трайни насаждения едно защото е разход за стопаните, второ, защото правоспособните оценителите у нас са малко и трето, защото това безсмислено изискване.

„Категорично не приемаме направеното драстичното намаление на изискуемото съотношение на ЖЕ/спрямо заявените площи, било то за постоянно затревени площи или за фуражни култури. Според нас това е нормативно създадено изкуствено условие с едни и същи животни да се очертаят драстично по големи площи“, пише още в становището, в което се предлага да се запаси предишното съотношение 0.5 ЖЕ/1 ха.

В становището са посочени и други предложение, едно от които е да се индексират ежегодно спрямо инфлацията ставките на подпомагане.

 

Leave a Comment