Пловдивският Съюз на зърнопроизводителите предупреждава, че промените в ЗСПЗЗ ще внесат хаос и нови проблеми

Ще се появят повече фалшиви и дублирани договори за ползване на един имот, което ще ескалира до нелоялно уреждане на конкурентни взаимоотношения и до изнудване, се посочва в становище на съюза

пшеницаПловдивският Съюз на зърнопроизводителите разгледа внимателно предложените промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и стигна до категоричния извод, че измененията и допълненията в закона ще върнат отново хаоса на фактическите и юридически проблеми, свързани с правата на ползвателите на земеделски земи и ще създадат  колизия между договорите, представляващи правни основания за това.

В свое становище Съюзът се обявява против отмяната на чл. 37б, ал. 6, където е записано как трябва да се процедира, когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или аренда на земеделска земя. Според посочения текст общинската служба трябва да регистрира „(1) договора, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата; (2) или вписания договор, в случай, че се представят за регистриране вписан и невписан договор.“

Вместо това законопроектът предлага нов чл. 37р със следния текст: (1) Общинската служба по земеделие води регистър на документите за собственост на земеделски имоти и на договорите за ползване на земеделски земи за целите на подпомагане на земеделските стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

(2) При представяне на два и повече договори за един и същ имот за съответната календарна година, общинската служба уведомява страните.“

По повод новия чл. 37р в становището се казва следното:

В мотивите към законопроекта, се посочва, че Предложението за създаване на нов чл. 37р в ЗСПЗЗ е във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 18 от 2018 г.), с който е изменен чл. 41, като в ал. 3 е регламентирано, че земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва да са на разположение на земеделските стопани към 31 май на съответната календарна година, съгласно чл. 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, което се удостоверява с правно основание за ползване, регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Това изменение предполага съответна промяна в ЗСПЗЗ, но такава не е направена, което създава много проблеми за общинските служби по земеделие. Земеделските стопани считат, че при регистрирането на представените договори действа редът, регламентиран в чл. 37б от ЗСПЗЗ, който урежда друга процедура, съответно с други срокове, цели и последици. В тази връзка е необходимо създаването на ред в ЗСПЗЗ за регистриране в общинската служба по земеделие на правните основания за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.“

От Съюз на зърнопроизводителите от Пловдив са категорично против предложението за отмяната на нормата на чл. 37б, ал. 6 от ЗСПЗЗ и създаването на нова с чл.37р, ал.2 със следния текст: „При представяне на два и повече договори за един и същ имот за съответната календарна година, общинската служба уведомява страните.“

Считаме, че предвиденото законодателно предложение е необосновано и  нецелесъобразно, като не решава съществуващите проблеми, а ги задълбочава.

Отмяната на разпоредбата на чл.37б, ал.6 от ЗСПЗЗ не е съпроводена с алтернативна нова регламентация на проблемните въпроси, отбелязани в мотивите, като често срещана практика. Това означава, че сочените в мотивите към законопроекта случаи на спорове по съдебен ред, по никакъв начин няма да се предотвратят с налагащите промени. Напротив, биха се задълбочили още повече, тъй като правата на отделните ползватели остава да бъдат решавани единствено по съдебен ред и то в производства обикновено надхвърлящи срока на съответната стопанска година.

До сега прилаганото законодателство имаше за цел да въведе ред в поземлените отношения и  разпоредбите на чл. 37б, след промените  обнародвани в ДВ. бр.42 от 22 май 2018 г., пълноценно ги осигуряваше, като обхващаше изцяло всички възможни ситуации при представяне на договори в общински служби земеделие, вписани и невписани.

Алинея (1) урежда реда на регистриране на невписани договори, ал. (6), т.1. на вписани договори, а ал. (6), т.2. на вписан и невписан договор.“

Според пловдивската организация не е вярно, че разпоредбата на чл.37, създава проблеми на общинските служби по земеделие, като ги поставя в роля да определят на кого принадлежи правото на ползване при представяне за регистриране на вписан и невписан договор, както и при наличието на дублирани многогодишни договори (нотариално заверени и вписани в службата по вписванията), често сключени от различни съсобственици на имотите. „Служителите на общински служби земеделие са само регистратори на видовете договори  и те не могат да вземат решения и да определят на кого принадлежи правото на ползване, а само прилагат разпоредбите на Законодателя, които са ясно разписани в алинеите на чл.37 от ЗСПЗЗ“, пише в становището.

Считаме, че ако подобно законодателно решение влезе в сила, ще се върне отново хаоса на фактическите и юридически проблеми, свързани с правата на ползвателите на земеделски земи и  колизията между договорите, представляващи правни основания за това. Редно е при предлагане на изменения на ЗСПЗЗ, те да не противоречат на основните принципи, залегнали в Закона за арендата в земеделието, Закона за задълженията и договорите и Закона за собствеността.

Въвеждането на предложените законови промени ще задълбочи проблема с фалшивите договори и подаването на повече от едно правни основания за един имот, според съюза. Освен това ще доведе до множество дублирани договори и ще се превърне в инструмент за нелоялно уреждане на конкурентни взаимоотношения. „Дублирането на договори е механизъм за изнудване“, предупреждава становището.

„Така заложените промени ще създадат възможност за регистрирането на множество фиктивни земеделски производители, чрез които да се саботират поземлените отношения, с което ще се разрушат механизмите за трайно и устойчиво земеползване и дългосрочните инвестиционни намерения  на земеделските производители“, завършва документът.

 

Leave a Comment