Протестиращите лозари получиха обещание от зам.-министър за прецизиране на Ковид помощта

Извънредните 500 млн. лв., отпуснати за всички държави от ЕС, ще бъдат разпределени и изплатени до 30 септември

2022-03-24- lozariСлед протеста на Националното сдружение на българските лозари пред сградата на земеделското министерство днес, бе осъществена среща със зам.- министър Стефан Бурджев.

Той обеща да се потърси начин за подпомагане на отрасъла в кратки срокове.

В дискусията участваха инж. Красимир Коев, директор на Изпълнителна дирекция по лозата и виното и експерти от министерство на земеделието, съобщиха от МЗм.

По време на разговорите бяха обсъдени искания на лозарите за извънредно подпомагане за частично покриване на оборотните средства за извършваната дейност. Бяха изложени проблемите, пред които е изправен бранша, дължащи се на затруднените икономически процеси. Дискутирани бяха възможностите, от които могат да се възползват гроздопроизводителите при извършване на своята обичайна дейност, така че да се компенсира задълбочаващата се разлика между разходите и приходите от лозарство. Поставен бе и въпросът за отношенията с търговските веригите.

Постигнато бе съгласие да бъдат разгледани възможностите за прецизиране на подпомагането по КОВИД мярката по линия на държавните помощи към производителите на винено грозде, които се подпомагат по СЕПП, доказали са реколта и реализация на продукцията.

Обсъдени бяха възможностите за подпомагане, които ще бъдат предоставени със Стратегическия план 2023-2027.

Представен бе и обнародвания днес Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 година за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор, включително производителите на винено грозде.  С регламентa се предвижда предоставяне на финансова помощ в размер на 500 млн. евро, които да бъдат разпределени между всички държави членки за преодоляване на последствията от усложнената ситуация в Украйна. Държавите членки следва да разпределят помощта въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които отчитат степента на смущенията на пазара в различните сектори.  Държавите членки са задължени да нотифицират до 30 юни описание на мерките, критериите, нивото на подпомагане, обосновката за разпределяне на помощта между различните сектори, предвиденото въздействие на мерките и методите за проверка, че то е постигнато.  Помощта трябва да бъде изплатена до 30 септември 2022 г., като може да бъде кумулирана с друга подкрепа, финансирана от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Повдигнат бе въпрос и за възможностите за корекцията на размера на подпомагането по обвързаната подкрепа за десертно грозде.

 

Leave a Comment