МЗ разрешава отглеждането на култури и прилагането на пестициди върху земите под угар

земя под угарМинистерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение на Наредба №3 от 2015 г., който определя правилата на директните плащания.

С промените министерството се съобразява с Решението на ЕК от 23 март 2022 г., с което площите под угар са допустими за засяване на всякакви култури. Чрез дерогация от член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за референтната 2022 година „земята, оставена под угар, се счита за отделна култура, дори ако тази земя е била използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана“, е записано в решението. В него се казва още, че държавите могат да разрешат използването продуктите за растителна защита върху площите, които се използват за паша или за събиране на реколта за производствени цели, или които се обработват.

Общественото обсъждане на предложените промени в наредбата е до 29 април.

Ето какво е записано в тях:

Преходни разпоредби в проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп.,  бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г.; бр. 73 от 2018 г., бр. 20 от 2019 г., бр. 18 и 77 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г. и бр. 17 от 2022 г.)

§ 3. За кампания 2022 земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, се счита за угар, при изчисляване на дяловете на различните култури по чл. 3∗ (виж долу), включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП е установено, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва, в съответствие с чл. 1, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Комисията от 23 март 2022 година за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2022 година (OВ L 98, 25.3.2022 г.) (Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484).

§ 4. (1) За кампания 2022 земя, заявена за подпомагане като оставена под угар се счита за екологично насочени площи по чл. 5, ал. 1, като земя, оставена под угар, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП се установи, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва, в съответствие с чл. 1, параграф 2, от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484.

(2) Когато земята, заявена за подпомагане като оставена под угар по ал. 1, се използва за паша или за прибиране на реколта за производствени цели, или се обработва, се разрешава върху нея да се използват продукти за растителна защита, с изключение на площите, върху които се произвежда по правилата на биологичното растениевъдство. 

§ 5. За кампания 2022 забраната по чл. 6∗ не се прилага.

§ 6. Площите, заявени за подпомагане като оставени под угар, за които при проверки по чл. 37 от ЗПЗП се установи, че през кампания 2022, съгласно § 3 и 4 се използват за производство на зеленчуци, не се включват при изчисляване на размера на минималната стопанисвана площ по чл. 29, ал. 1, чл. 29а, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 30а, ал. 1, чл. 30б, ал. 1, чл. 30в, ал. 1 и чл. 31, ал. 1.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.


 

∗ чл. 3. (от Наредба №3/2015 г.) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изчислява дяловете на различните култури във връзка с изпълнение на изискването за диверсификация по чл. 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 въз основа на периода от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.

∗ чл. 6. Не се допуска производство на земеделска продукция на площи, оставени под угар, в периода от 1 януари на календарната година на подаване на заявлението за подпомагане до 15 юли на същата година.

Leave a Comment