ДФЗ изплати субсидии по две направления на мярка 10 „Агроекология и климат“

розов доматДържавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още 9,6 млн. лв. (9 622 743 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Плащане за Кампания 2021 получават 1 350 земеделски стопани с поети ангажименти в направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” (ВПС-1) и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

Припомняме, че на 9 март Разплащателната агенция оторизира 28 млн. лв. по агроекологичната мярка. Средствата бяха разпределени между 1 985 стопани, които са поели доброволна отговорност да спазват правилата в направления „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“.

Заедно с преведените до момента средства по отделните направления от мярка 10, общо изплатената сума за агроекология и климат за Кампания 2021 надхвърли 37 млн. лв. (37 558 285 лв.).

Предстои да бъдат наредени и субсидиите в направление „Контрол на почвената ерозия” след приключване в цялост на административните проверки по условията за допустимост. Съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 плащанията се осъществяват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

Leave a Comment